Omgevingsvisie

Enkele jaren terug heeft de Tweede Kamer de Omgevingswet vastgesteld. Er komt één wet voor de fysieke leefomgeving ter vervanging van 25 bestaande wetten. Het aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) wordt teruggebracht van 60 naar 4 en er komt één omgevingsregeling in plaats van 75 bestaande regelingen. Voor het rijk, provincies en gemeenten is het verplicht een omgevingsvisie vast te stellen. Vanaf 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet gelden.

De omgevingsvisie is een strategische en integrale langetermijnvisie (20 jaar) op de fysieke omgeving. Op gemeentelijk niveau komt de visie in plaats van de structuurvisie, maar gaat verder dan alleen een beschrijving van de ‘traditionele’ leefomgeving. De omgevingsvisie gaat ook in op de samenhang tussen o.a. ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Daarnaast krijgen onderwerpen als gezondheid, duurzaamheid, energietransitie en klimaatverandering een plek.

In maart 2020 is de startnotitie omgevingsvisie Heusden aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de (ontwerp)visie dit jaar (2021) vaststelt.

Naast de omgevingsvisie komt er een programma waarin de doelen van de visie concreet worden gemaakt en een omgevingsplan met regels voor de invulling van de fysieke omgeving. Het omgevingsplan komt in plaats van de verschillende bestemmingsplannen en bestaande verordeningen. Een en ander moet leiden tot betere en meer integrale besluiten, minder regels en snellere procedures.

Er komt één digitaal loket en je hebt straks één vergunning nodig. Het gaat om een grote operatie. Voor de werkgroep Ruimtelijke Ordening reden om de ontwikkelingen goed te blijven volgen.