Home

De vereniging streeft naar een duurzame ontwikkeling (natuurwaarden, ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorische waarden, milieu, etc.) van het landelijk en stedelijk gebied, waarbij zij kiest voor een geïntegreerde benadering van ecologie, landschap en cultuurhistorie. Het werkgebied van de vereniging is primair de gemeente Heusden. Hieronder de onderwerpen waar we nu aan werken: