Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

De GOL beoogt een integrale gebiedsontwikkeling met maatregelen op het gebied van verkeer, natuur en landschap, waterveiligheid, leefbaarheid van de kernen, economie, landbouw, recreatie en toerisme. Uitgangspunt is de doorstroming op de A59 te verbeteren en het sluipverkeer in de dorpen te voorkomen en de ecologische verbindingen onder en over de A59 te versterken.

De provincie, drie gemeenten, het Waterschap, Rijkswaterstaat en nog circa 20 organisaties hebben de afgelopen tien jaren gewerkt aan de plannen. Namens de NMVH heeft Jan Pijnenborg zitting in deAdviesgroep GOL. De inzet van de vereniging was om vooral op te komen voor de belangen van natuur, landschap, cultuurhistorie en het langzame verkeer.

De afgelopen jaren zijn in het kader van GOL al een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Het Ei van Drunen is aangelegd, het aardbeienteeltbedrijf van Hulten langs de Overstortweg is aangekocht en de kassen gesloopt, over het Drongelens Kanaal is een nieuwe verlengde brug met ruimte voor een ecologische verbinding gebouwd en ten oosten van Vlijmen is in het kader van HoWaBo (Hoog Water ’s-Hertogenbosch) in de Biesertpolder een klimaatbuffer gerealiseerd.

Ook zijn er naar aanleiding van inspraak belangrijke besluiten genomen over de toe- en afrit Nieuwkuijk, de eco-passage onder de A59 (Vlijmen Oost), het ontwerp van de fiets- en spoorbrug over de Baardwijkse Overlaat en de natuurmaatregelen in het hele gebied.

Na jarenlange voorbereiding hebben Provinciale Staten op 29 juni 2018 de Provinciale Inpassingsplannen (PIP) Oost en West voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat vastgesteld. Met deze vaststelling is een belangrijke mijlpaal bereikt en is een planologische basis gelegd om de plannen uit te voeren.

Tegen de plannen zijn bij de Raad van State 28 beroepsschriften ingediend en is door drie partijen een voorlopige voorziening gevraagd. De belangrijkste bezwaren (van de stichting van Gol naar Beter en de Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen) richten zich tegen de verkeersoplossing en fietsbrug in de Baardwijkse Overlaat.  En aan de andere kant van het gebied, in Vlijmen-Oost tegen de aansluitingen op de geplande randweg bij Vlijmen (Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan).

Inmiddels zijn de voorbereidingen van de uitvoering gestart. Op basis van een aanbestedingsprocedure is de uitvoering van het werk gegund aan de aannemerscombinatie Mourik-Besix. De aannemerscombinatie is gestart met een aantal voorbereidende werkzaamheden zoals het uitwerken van bestekken, vergunningaanvragen, het leggen van kabels en leidingen en de aanleg van twee werkeilanden.

Tegen de kapvergunning voor bomen en struiken langs heeft NMVH in oktober 2020 bij de gemeente Drunen en Waalwijk bezwaar aangetekend. De kapvergunning is echter in stand gebleven. De beide gemeenten wijzen naar de besluitvorming vaststelling PIP door Provinciale Staten.

In verband met de uitspraak van de Raad van State over de toepassing van de Pasregeling en het verminderen van de stikstofdepositie op natuurgebieden zijn de eerder vastgestelde Provinciale InpassingsPlannen GOL West en Oost aangepast. Er is een aantal mitigerende maatregelen genomen om te voldoen aan de stikstofeisen, zoals de inzet van materieel met een lage uitstoot. Daarnaast is een agrarisch bedrijf aan de Kanaalweg gekocht, waarmee de stikstofuitstoot van de GOL kan worden gecompenseerd.

De behandeling van de plannen is onder andere door de Coronacrisis enkele malen uitgesteld. De zitting van de Raad van State is nu gepland op 20 en 21 januari 2021. Een uitspraak wordt rond 1 mei 2021 verwacht. De bedoeling is in het najaar met de uitvoering te starten. Daarbij moet wel worden vermeld dat er geen bouwwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd voordat het PIP onherroepelijk is. De oplevering van het totale GOL project wordt in 2023 verwacht.