Duurzame energie

In het kader van het klimaatakkoord moet Nederland af van het gebruik van gas en fossiele brandstoffen. Het streven is dat de gemeenten in 2050 energie neutraal zijn. Om de klimaatdoelen te halen moeten we overstappen naar duurzame energiebronnen, zoals zon en wind.

In het Klimaatakkoord 2019 is bepaald dat lagere overheden bij de energietransitie een centrale rol spelen. Provincies en gemeenten bepalen samen met lokale organisatie en inwoners hoe en waar windparken en zonnevelden moeten komen.

Het land is opgedeeld in dertig energieregio’s, die allemaal hun eigen regionale energiestrategie (RES) hebben bepaald. Heusden valt onder de energieregio Hart van Brabant.

De gemeente Heusden heeft in nauw overleg met organisaties en instellingen een Visie zonne-energie en een Kadernotitie windenergie opgesteld. Ook vertegenwoordigers van de NMVH hebben actief aan de discussies deelgenomen. Onze vereniging heeft in maart 2020 een zienswijze ingediend over de ontwerp Kadernotitie Windenergie gemeente Heusden. Wij hebben in de zienswijze aangegeven dat de gemeente zich meer moet inzetten voor energiebesparing en de plaatsing van windturbines in Natuur Netwerk Brabant (NNB)-gebieden en Natura 2000 gebieden moet uitsluiten. Ook hebben we aangegeven dat we een voorkeur geven aan een regionale en provinciale aanpak. Alles afwegend komen wij tot de conclusie, dat in Heusden alleen de poldergebieden ten noorden van de A59 in aanmerking komen als zoekgebied voor windturbines.

Inmiddels zijn de visies door de gemeenteraad vastgesteld.

Parallel is een concept Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) voor de regio Hart van Brabant opgesteld. Deze visie geeft aan wat de energie-opgave voor de verschillende gemeenten is en hoe die het beste in de gemeenten kan worden ingevuld. Voor de gemeente Heusden wordt voorgesteld de oplossing te zoeken in een combinatie van wind- en zonne-energie. Behalve aan de energie-opgave wordt in het rapport aandacht besteed aan de regionale structuur Warmte en aan de Klimaatadaptatie. Aangegeven is welke gebieden in regio kampen met wateroverlast en welke gebieden hoog scoren op de hitte- en droogtestress.

De gemeente Heusden heeft in september de inschrijving voor de aanleg van zonneparken opengesteld. Er zijn op 11 inschrijvingen binnengekomen. Uit deze inschrijvingen zijn twee projecten gekozen: een bij Elshout en een bij Oudheusden. Deze zullen waarschijnlijk in 2022 of 2023 aangelegd worden