Stikstofuitstoot en -beleid

Volgens een uitspraak van de Raad van State in mei 2019 is de stikstofuitstoot op natuurgebieden nog veel te groot. Zij haalde een streep door de vergunning op basis van de PAS-regeling (Programma Aanpak Stikstof). Door de uitspraak kwamen woning- en wegenbouwprojecten stil te liggen.

Het Kabinet heeft oud-minister Remkes gevraagd advies uit te brengen om uit de impasse te komen. De stikstofuitstoot is complex probleem. Dieren en mensen produceren ammoniak (NH₃, vooral als poep en plas bij elkaar komen) en verbrandingsmotoren vooral stikstofoxiden (NOₓ). De stikstofoxiden zijn zeer vluchtig en schadelijk voor de gezondheid. De stikstofcrisis draait om de effecten van deze stikstofverbindingen op de natuur.

Hoewel de stikstofuitstoot in Nederland ten opzichte van 1990 meer dan is gehalveerd is de neerslag in een aantal natuurgebieden nog veel te groot. Bijna driekwart van de depositie is afkomstig van de landbouw en veehouderij (ruim 40%) en het buitenland.

Onlangs heeft minister Carola Schouten het wetsvoorstel de Stikstofreductie en Natuurherstel door de Tweede Kamer geloodst. Belangrijkste ingrediënt van het hele pakket is geld. Door de stikstofcrisis zal de begroting van het ministerie van landbouw worden verdubbeld naar zo’n 2 miljard Euro. Het Kabinet maakt miljarden Euro’s vrij om natuurgebieden te versterken, de bouw te helpen, de uitstoot terug te dringen door boeren die willen stoppen uit te kopen en andere boeren te stimuleren hun bedrijven te verduurzamen. Voor de landbouw betekent dit een omslag naar toekomstbestendige (kringloop)landbouw met zo min mogelijk emissies. Er komen middelen voor investeringen in duurzame stallen, minder eiwit in veevoer en betere mestaanwending. Ook voor boeren die willen stoppen is geld beschikbaar.

Met deze maatregelen verwacht de regering een stikstofreductie van 50% in 2035. De eerdere doelstelling van de Cie. Remkes om dit niveau in 2030 te bereiken is losgelaten.

De provincie speelt een belangrijke rol bij het oplossen van de stikstofproblematiek. In de Brabantse Ontwikkelingsaanpak Stikstof (BOS) is dit beleid voor onze provincie vastgelegd. Het is een uitvoeringsagenda, waarin is vastgelegd welke maatregelen nodig zijn om de stikstofgevoelige natura 2000-gebieden te versterken, de stikstofuitstoot te verminderen en ruimte te maken voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Het is duidelijk dat de uitvoering van de wet vergaande consequenties heeft voor de gemeente Heusden, omdat hier een aantal beschermde natuurgebieden liggen. Voor de werkgroep een reden om ontwikkelingen kritisch te blijven volgen.