BillyBird Park Duinenrijk

BillyBird B.V., de exploitant van het openluchtzwembad Het Run, heeft in september 2019 de gemeente benaderd met een plan om in de omgeving van de roeivijver een recreatiepark met een groot strandbad te creëren. Billy Bird exploiteert al enkele recreatieparken: het BillyBird Park Hemelrijk in Volkel (vanaf 1986) en het BillyBird Park Drakenrijk in Beesel (vanaf 2013).

Home - Het Run | BillyBird

De ondernemer heeft in Drunen een ontwikkelconcept voor ogen waarbij hij de roeivijver wil uitbreiden en omvormen tot een waterpark. Daarbij wil hij een strandbad met een extensieve natuur- en druktezone creëren. Daarnaast wil hij speeltoestellen en attracties plaatsen, deels gelegen in een duinlandschap, en heeft hij de wens een binnenspeeltuin te ontwikkelen. Een parkeerterrein is gepland op de landbouwgronden aan de Honderdbunderweg Duinweg. Het park zal 365 dagen per jaar open zijn. Het gaat om een grootschalig pretpark, dat op termijn meer dan 100.000 bezoekers per jaar zal trekken.

De ervaring is dat veel bezoekers uit de directe omgeving komen. Hemelrijk in Volkel heeft op dit moment 55.000 leden, Drakenrijk 20.000 leden en zwembad het Run 5.000 leden. Leden bezoeken de parken meerdere keren per jaar.

De recreatieondernemer Ton Derks heeft medio 2020 omwonenden, verenigingen en belangengroepen benaderd om het plan toe te lichten en ideeën te verzamelen en draagvlak te creëren. Ook de NMVH is door hem over het plan geïnformeerd.

De gemeente vindt de ontwikkeling van het recreatiepark een interessante aanvulling op het Nationaalpark Loonse en Drunense Duinen, een extra voorziening om de toeristische druk te spreiden. En ook de provincie Noord-Brabant staat in beginsel positief tegenover het initiatief. De ideeën passen binnen een aantal maatschappelijke en recreatief-toeristische ontwikkelingen. Beide partijen hebben aangekondigd graag met BillyBird mee te denken, zonder al harde toezeggingen te doen.

Daartegenover staan veel negatieve reacties, zoals van de Hengelsportvereniging Heusden, de rundveehouders Honderdbunderweg, hondenbezitters en mountainbikers. Een ‘bezorgde’ Drunenaar is een petitie ‘Red de roeivijver!’ gestart. Honderden mensen hebben de petitie ondertekend.

Inmiddels heeft zich bij de gemeente een nieuwe ontwikkelcombinatie gemeld voor een meer kleinschalig speel- en recreatiepark in het gebied rond de roeivijver.

De gemeente heeft BillyBird B.V. gevraagd een rapport te overleggen waarin wordt aangegeven hoe is ingezet op participatie en het voeren van de maatschappelijke dialoog (welke suggesties zijn in het plan verwerkt en welke ideeën zijn niet overgenomen. Voorts is gevraagd een vlekkenplan aan te leveren met een ruwe schets van ideeën. En verder om te onderzoeken, in hoeverre met andere initiatiefnemers kan worden samengewerkt.

Op grond van deze informatie wil de gemeente nagaan, of met BillyBird een intentieovereenkomst kan worden gesloten. De ondernemer krijgt dan gedurende een bepaalde periode de tijd het plan verder uit te werken.

Inmiddels heeft BillyBird B.V. een vlekkenplan gepresenteerd. Uit dit plan blijkt dat het totale projectgebied loopt van de Duinweg tot de Margrietweg en van de Honderdbunderweg tot het Afwateringskanaal. Het oorspronkelijke plan was om een recreatiegebied binnen een hekwerk te ontwikkelen. Nu wordt gekozen voor een groene afscheiding langs de Duinweg en Honderdbunderweg. In het nieuwe plan is sprake van drie plassen. De roeivijver wordt ingericht voor vissers en duikers. Er komt een nieuwe zwemplas.  En er komt een nieuwe hondenzwemplas, met een parkeerterrein aan de Margriet. Het parkeerterrein van Duinenrijk wordt bereikbaar via de Duinweg. Weilanden worden bebost. Het openbare wandelgebied wordt vergroot; van Duinweg tot aan de Margriet. Dus wandelaars kunnen langs de roeivijver blijven wandelen en de hond uitlaten. Het strand van de nieuw te graven zwemplas loopt over in duinen. Buiten en binnen komen er de nodige speelvoorzieningen. De ijsbaan en de midgetgolfbaan Bunderbos blijven in het aangepaste plan ongemoeid.

BillyBird heeft het rapport aan het gemeentebestuur aangeboden. Verder is het vlekkenplan naar verenigingen en belanghebbenden gestuurd. Het gemeentebestuur moet nu beslissen, of men op de voorgestelde weg verder wil gaan. De gemeente kan dan aangeven welke studies nog moeten worden verricht en welke onderwerpen bijzondere aandacht behoeven. Ook zal er nog veelvuldig overleg met diverse partijen gaan plaatsvinden.

De bestuur NMVH heeft zich tot dusver nog niet uitgesproken over het plan. Wel heeft zij over de ontwikkelingen in het gebied overleg gevoerd met de Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en een aantal belangengroepen. Ook is het recreatiepark BillyBird Park Hemelrijk bezocht. Om een oordeel te kunnen geven over het project moet via onderzoek antwoord worden gegeven op onderstaande vragen.

Het plan ligt volgens de Ontwikkelingsvisie buitengebied (2010) in de voormalige Overlaat/Kwelzone. In het gebied zijn enkele grootschalige agrarische bedrijven aanwezig met name langs de Kanaalweg, Honderdbunderweg en de Vendreef. Aan de oostzijde van dit gebied bevindt zich het waardevolle natte natuurgebied Vlijmens Ven (natura 2000-gebied). Landschappelijke doelstellingen zijn het behoud van openheid van het gebied en het behoud en uitbreiding van de natuurwaarden in het Natuurgebied het Vlijmens Ven. Functioneel ligt de prioriteit bij de ontwikkeling van grondgebonden landbouw, behoud en versterking van de aanwezige natte natuurwaarden en ontwikkeling van extensieve recreatie en toerisme. Het gebied van de roeivijver en omgeving kan volgens de visie worden ontwikkeld als recreatiegebied. Hier worden kansen gezien voor outdoor activiteiten, kamperen en extensieve vormen van dagrecreatie, zoals wandelen en fietsen.

Vastgesteld is dat zich de komende jaren in het gebied verschillende ruimteclaims voordoen. De belangrijkste zijn de ontwikkeling naar duurzame en grondgebonden landbouw (dit betekent een extensivering van de bestaande bedrijvigheid), de plaatsing en windturbines en zonneweides en ruimte voor natuurcompensatie. Een zorgvuldige afweging van de ruimteclaims is gewenst.

Op dit moment is nog moeilijk te overzien wat het effect van recreatiepark is op de omgeving (verkeersaantrekking en geluidsoverlast). Welke invloed heeft het graven van een nieuwe plas op de grondwaterstromen, de bebouwing en de natuur? Wat is de invloed van het recreatiepark op de natuurwaarden in het gebied? Het is van belang een nulmeting natuurwaarden te doen, waarin het voorkomen van planten en diersoorten wordt vastgelegd. De vraag is hoe de huidige natuurwaarden kunnen worden beschermd en versterkt.

Wat betekent de vestiging voor het aanwezige bosareaal? Kan worden aangegeven hoeveel bomen en struiken voor het plan worden gekapt/gerooid? Om mee te werken aan het plan moet duidelijk zijn hoe de natuurcompensatie vorm krijgt. In het bestemmingsplan moet een groot deel van het gebied de bestemming ‘natuur’ krijgen. De NMVH is geen voorstander van verblijfsaccommodatie (vakantiehuisjes, kampeer- en caravanplaatsen) in het gebied, omdat dit te veel druk geeft op het Nationaalpark Loonse en Drunense Duinen.

Tenslotte moet in het plan aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing.