Beheer

Bezwaar tegen kapvergunning natuur bij Halve Zolenpad De gemeentes Heusden en Waalwijk hebben in het kader van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) een kapvergunning aangevraagd voor bomen en struiken in de Baardwijkse Overlaat. Het is voor de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) moeilijk te vatten dat deze bomen en struiken ten zuiden van het Halve Zolenpad zullen worden gekapt en dat tegelijkertijd aangrenzend een nieuwe ecologische verbinding wordt gerealiseerd. Daarnaast veroorzaakt de bomenkap extra CO2 in de lucht, en heeft het een negatief effect op de luchtkwaliteit in Drunen. Om die redenen heeft de NMVH bezwaar aangetekend tegen deze kapvergunningen.

De NMVH hecht grote waarde aan de aanleg van een nieuwe ecologische verbindingszone langs het Drongelens Kanaal tussen de Loonse- en Drunense duinen naar de Zeedijk. Zij zou het sterk betreuren als tegelijkertijd een bestaande ecologische verbinding langs het fietspad halve zolenlijn tussen de Heidijk en het afwateringskanaal zou verdwijnen. Met name aan de zuidwestzijde van het fietspad ligt een landschappelijk en ecologisch belangrijk natuurgebied. Het is een gebied met een hoge natuurwaarde en biodiversiteit. Er staan in het gebied verschillende soorten bomen en struiken (eiken, wilgen, Spaanse aken, berken, essen, populieren, meidoorns, hazelaars, vlierstruiken, sporkehout en vogelkers).

Door de voormalige spoorsloot is het een nat milieu. De combinatie van soorten en dit natte milieu maken dat het gebied aantrekkelijke biotoop voor allerlei vogels, dieren en insecten is. Er bevindt zich hier ook een dassenburcht. Voor de fietser biedt de begroeiing een welkome beschutting. Het huidige fietspad wordt door de fietsers erg gewaardeerd om de afwisseling, en de fraaie doorkijken tussen de bomen en bosschages naar het open poldergebied van de Baardwijkse Overlaat.
Ook zal de bomenkap er toe leiden dat opgeslagen CO2 weer in de atmosfeer terecht komt. Dit gaat lijnrecht in tegen de Klimaatwet en tegen het plan van de Provincie om voor dit doel 10.000 hectare bomen aan te planten. Ook zal de bomenkap negatieve effecten hebben voor de luchtkwaliteit in Drunen.

De vereniging vindt dat alles moet worden ondernomen om dit waardevolle gebied voor de inwoners te behouden. Gestreefd zou moeten worden om de aanwezige ecologische verbinding tussen het kanaal en de Heidijk te versterken door aan de zuidoostzijde van fietspad een poel te graven en bomen en struweel toe te voegen. De NMVH heeft een voorkeur om de snelfietsroute Waalwijk-’s-Hertogenbosch te realiseren op de bestaande spoordijk. Om de benodigde breedte van 4 meer te bereiken, zou de spoordijk aan de noordzijde met extra zand kunnen worden verbreed. Wanneer de provincie in het kader van GOL wil vasthouden aan het idee van een brug op pijlers, dan vinden de vereniging dat het huidige natuurgebied moet worden gespaard. Het zou voor de inwoners niet te begrijpen zijn dat hier een bestaand natuurgebied en een aanwezige ecologische verbinding wordt vernietigd en dat aangrenzend een nieuwe ecologische verbinding wordt gerealiseerd.