Landgoed Steenenburg

Eind 2019 heeft de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) een zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Steenenburg ingediend. In de zienswijze heeft onze vereniging opnieuw bezwaar gemaakt tegen het opgeven van de landschappelijk waardevolle buffer- en geledingszone tussen Drunen en Nieuwkuijk.

Het initiatief van de Jan Kelders Beheer B.V. om een Hightechcampus met een medisch onderzoeks- en development centrum te realiseren was voor de gemeente aanleiding om een bestemmingsplan op te

Medische Campus Landgoed Steenenburg Heusden — Oomen Architecten

stellen. In het plan Steenenburg waren in totaal 226 woningen geprojecteerd (120 appartementen, 50 patiowoningen in het kasteelpark en 56 ruime zelfstandige woningen op de akkers langs de Kasteellaan).

Vraagtekens hebben we geplaatst bij het ambitieuze woningbouwprogramma. Sluit het aangeboden programma van woningen, zowel kwantitatief en kwalitatief aan bij de behoefte? De woningen liggen geïsoleerd en ver van voorzieningen.

Het landgoed Steenenburg behoort tot het NatuurNetwerk Brabant. Samen met Groene Hart Brabant hebben we bezwaar gemaakt tegen de omvang van de geplande bomenkap in het kasteelpark. Wij hebben ervoor gepleit dit Natuurwerk te behouden en versterken door het meer te verbinden met de omgeving. Een en ander heeft geresulteerd in een intensief overleg met de initiatiefnemer en de gemeente.

Het plan is naar aanleiding van dit overleg aangepast. De wegenstructuur is gewijzigd, bouwblokken zijn verschoven en het aantal woningen is aangepast. De groenstructuur aan de oost- en westzijde van het plan is versterkt. Bovendien is afgesproken dat aan de noordzijde gestreefd wordt naar de Ecoduct over de A59 en aan de zuidzijde naar een natuurlijke verbinding met de Heidijk. De gemeente heeft de afspraken vastgelegd in een overeenkomst met het Groene Hart Brabant.

Vanwege de aantasting van het NNB vindt compensatie plaats met de ontwikkeling van kruidenrijkgrasland in de Hooibroeken.  

De gemeenteraad van Heusden heeft in mei 2020 het bestemmingsplan vastgesteld. Het kasteel is opgeknapt en de aanleg van een bouwweg is inmiddels gestart. Op korte termijn volgt de bouw van het medisch onderzoeks- en diagnostisch centrum en daarna van de campus en woningen.