Home > Ruimtelijke Ordening > Archief afgeronde projecten


Archief afgeronde projecten


26-03-2013
Voorontwerp Bestemmingsplan Oudheusden
Door een kleine ad hoc commissie RO van onze vereniging is een inspraakreactie voorbereid.

In de eerste plaats omdat het kerkhofje met de oude bomen op de oude terp van Oudheusden aan de Herptseweg (naast huisnummer 6) een monumentale waarde hebben.
Verder ook om aandacht te vragen voor het Oude Maasje. In de Structuurvisie is de wens opgenomen om het Oude Maasje meer zichtbaar te maken in het landschap. Dit op grond van cultuurhistorische en landschappelijke waarden.
Zie voor meer informatie het stuk dat Cees van der Meijden erover schreef: ('Monumentale kerkhofje van Oudheusden')


De NMVH heeft in maart 2012 een zienswijze op het voorontwerp bestemmingssplan ingediend ('BP Oudheusden inspraakreactie NMVH (2011-12-18)'). Met de gemeente is overleg gevoerd over de waarde van het oude kerkhof, het Oude Maasje.


Het college heeft op 28 augustus 2012 ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan. Zie ('BP Oudheusden reactie gemeente.pdf') voor de reactie op onze zienswijze.

Toegezegd is dat onze vereniging een uitnodiging krijgt voor een nader gesprek als de gemeente de plannen gaat concretiseren.


Zie hieronder de verschillende documenten die hierboven worden genoemd.17-03-2013
Duinweg - Antennebeleid
De vereniging werd eind 2011 door omwonenden in kennis gesteld dat de gemeente van plan was om een omgevingsvergunning te gaan verlenen voor het kappen van bomen ten behoeve van het plaatsen van een antenne-installatie van 40 meter hogeGSM mast op de hoek van de Duinweg en de Akkerlaan te Drunen.

De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) heeft in november 2011 een bezwaarschrift hiertegen ingediend. Ons bezwaar had betrekking op natuurwaarden (eiken, vleermuizen) en landschapswaarden van de gekozen locatie. De landschappelijke waarde van het gebied zou achteruitgaan als er een mast wordt geplaatst die ongeveer 2.5 keer zo hoog is als de bomen in de omgeving.

In Drunen en nabije omgeving staan nog een aantal masten waar nog ruimte is voor nieuwe antennes. Landelijk beleid is om eerst te ‘roamen’ of te ‘sharen’ voordat wordt overgegaan tot plaatsing van nieuwe masten; gevraagd is waarom is dat hier niet gebeurde.

In februari 2012 werd de aanvraag van KPN door Burgermeester en wethouders van onze gemeente afgewezen.
Daartegen heeft KPN bezwaar aangetekend, maar de bezwaren-commissie van de gemeente zag nog steeds af van plaatsing.

Mede naar aanleiding van onze zienswijze heeft de gemeente in april 2012 een antenne-beleid geformuleerd. De mast is er niet gekomen, en bedrijven moeten nu eerst nagaan of ze kunnen ‘sharen’ op een andere mast.

Zie hieronder de verschillende documenten die hierboven worden genoemd.16-03-2013
Bestemmingsplan Herpt
Het plangebied in Herpt betreft een belangrijk foerageergebied van kerkuil en steenuil. Beiden soorten worden aangemerkt als streng beschermde inheemse soort.

Voor het verwijderen van jaarrond beschermde nesten van kerkuil en steenuil en bijhorende foerageergebied eromheen is ontheffingsaanvraag niet mogelijk. Volgens de flora-en faunawet is compensatie van geschikt leef - en foerageergebied verplicht.

Op het bestaande gebied wat nu een paardenweide is, staat een oude schuur/paardenstal die voor de uilen in hun gebied een belangrijke plaats inneemt als verblijf - en nestplaats.

De Natuur en Milieu Vereniging diende, na overleg met Brabants Landschap en Vogelbescherming Nederland, dan ook een zienswijze in. Doel was compensatie volgens de regels en eisen van de flora -en faunawet te realiseren op een of meer percelen in de directe omgeving van de bestaande paardenweide.


De gemeente heeft mede naar aanleiding van onze zienswijze compensatie gerealiseerd.

16-03-2013
Margrietweg 1 - Manege
De manege aan de Margrietweg 1 is ook een zaak die jaren heeft gelopen. Na jaren van overleg tussen de eigenaar en de gemeente was er uiteindelijk in 2010 een projectbesluit. Daartegen heeft de vereniging een zienswijze ingediend.

De belangrijkste redenen om dit te doen waren
- Toestaan van een grootschalige recreatief bedrijf zouden de landschappelijke en cultuurhistiorische waarden te veel aantasten.
- In het projectbesluit was sprake van omvorming van een varkenshouderij. Die varkenshouderij bestond in de praktijk helemaal niet.
- Het karakter van de inrichten met 65 paardenboxen, 63 parkeerplaatsen en een overnachtingsmogelijkheid met 25 bedden en een horecagelegenheid is te grootschalig voor het gebied.
- Ligging dicht bij de Duinen, met overlast voor het gebied als ruiters daar naar toe gaan.

Omdat de gemeente niet inging op onze bezwaren, zagen we ons genoodzaakt beroep aan te tekenen bij de Raad van State en bij de Rechtbank.

Op initiatief van de eigenaar is met hem overlegd over de voorwaarden waaronder de vereniging het beroep zou kunnen intrekken. De voorwaarden waarover het uiteindelijk eens zijn geworden hadden voornamelijk betrekking op de landschappelijke inpassing van de inrichting. De afspraken omvatten een boetebeding, zijn vastgelegd in een notariële akte zodat ze, ook op termijn, afdwingbaaar zijn.

Zie hieronder de documenten met alle details.


15-03-2013
Duinweg 54-56
Bezwaar woning met bedrijfsruimte – eerste bedrijf

De gemeente Heusden wilde de heer van Krugten aan de Duinweg te Drunen/Giersbergen een woning met bedrijfsruimte laten bouwen. De vereniging vond dat door deze bebouwing het landschap ter plaatse te zeer zou worden aangetast en diende een bezwaarschrift in.

De provincie was het eens met de bezwaren van onze vereniging en onthield goedkeuring aan het besluit van de Gemeenteraad. Daarop probeerde van Krugten bij de Raad van State zijn gelijk te halen. De vereniging nam als partij deel aan dit geding en diende een reactie in.

Op 15 juli 2009 deed de Raad van State uitspraak en stelde van Krugten in het ongelijk.
Enkele zinnen uit de uitspraak:
…… De Raad van State oordeelt dat het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat het provinciaal beleid aan het opnemen van een bouwblok voor de nieuwvestiging van het agrarisch bedrijf van Van Krugten op de gronden gelegen in de AHS-landschap ( Agrarische hoofdstructuur landschap ) in de weg staat.

…… Naar het oordeel van de Raad van State heeft het college van Gedeputeerde State in redelijkheid zwaarder gewicht kunnen toekennen aan het met de beleidsregel te dienen doel om de AHS-landschap te beschermen, dan aan de belangen van Van Krugten.

…… Het beroep van Van Krugten is ongegrond.


Tweede bedrijf
Ondanks de uitspraak van de Raad van State besloot de gemeente begin 2010 toch in te stemmen met bouwen aan de Duinweg; nu niet aan de oostzijde, maar aan de westzijde. Zowel onze vereniging als de Provincie dienden opnieuw zienswijzen in.

En omdat de gemeente hier weer niet op in ging, weer een vervolg bij de Raad van State. Hierbij vroegen we een ‘Voorlopige Voorziening’ aan, om te voorkomen dat op basis van de door de gemeente afgegeven vergunning al zou worden begonnen met bouwen. En we daardoor voor een voldongen feit zouden komen te staan. Deze Voorlopige Voorziening werd in april 2011 toegekend door de Raad van State.

Na nog een sessie bij de Raad van State ontvingen we in februari 2012 de uitspraak. De Raad van State heeft het wijzigingsplan ‘Wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied Drunen, Duinweg 56” vernietigd. Hiermee kwam de Raad tegemoet aan de bezwaren van de Natuur- en Milieuverening gemeente Heusden en van de Provincie tegen de vestiging van een agrarisch bedrijf in het open landschap aan de Duinweg in Drunen.

De Raad van State oordeelt dat er onvoldoende rechtvaardiging is om een nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf op deze locatie mogelijk te maken. Dit omdat zowel provinciaal (Structuurvisie) als gemeentelijk beleid (Ontwikkelingsvisie Buitengebied) die niet toestaan.


Het perceel aan de Duinweg 56 is gelegen binnen de regionale natuur- en landschapseenheid Loonse en Drunense Duinen, en als zodanig extensiveringsgebied. Hoewel het plangebied zelf niet tot de Loonse en Drunense Duinen behoort, grenst het wel aan dit Natura 2000 gebied, en valt als zodanig onder de Habitatrichtlijn.

Door het besluit wordt verdere ‘verstening’ tegengegaan. De ruimtelijke kwaliteit en de beleving van het open coulissenlandschap blijft zo behouden.

Hieronder de relevante informatie op chronologische volgorde.

13-03-2013
Tuinbouwweg 1 - Megakas
Voorgeschiedenis
Margrietweg 1 wordt gevormd door een groot kassencomples dat vlak tegen een bosgebied ligt.Daarom heeft de vereniging een zienswijze ingediend tegen het Ontwerp Wijzigingsbesluit Bestemmingsplan Buitengebied Vlijmen ('Zienswijze tuinbouwweg 1').De volgende twee documenten geven achtergrondsinformatie bij dit onderwerp:
 • 'Megakas'

 • ' Dag mooi landschap' • Helaas had onze zienswijze geen invloed op het besluit van de gemeente ('Antwoord gemeente op zienswijze Tuinbouwweg 1').

  Hoe verder
  De hele open ruimte is nu volgebouwd. Bovendien is de inpassing in het landschap in het algemeen beneden alle peil.
  De komende tijd zal onze vereniging kritisch blijven volgen hoe de inpassing in het landschap zich ontwikkeld.

  © Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
  Vogelgeluid