Home > Ruimtelijke Ordening > Archief RO


Archief RO


22-05-2016
Jaarverslag RO 2015
De werkgroep Ruimtelijke Ordening bestond het afgelopen jaar uit vijf personen. Negen maal werd vergaderd om diverse ruimtelijke ordeningsvraagstukken te bespreken. Daarnaast werden informatiebijeenkomsten van de BMF bezocht. Door Herman Peters werd deelgenomen aan de bestuursvergaderingen. Jan Pijnenborg vertegenwoordigde de vereniging in de Adviesgroep GOL. Daarnaast waren er contacten met de gemeente Heusden, de Omgevingsdienst Midden en West Brabant en de provincie. Ten slotte werden er enkele bedrijven bezocht.

In november hebben wij helaas afscheid moeten nemen van een zeer gewaardeerd lid van de werkgroep Louis van der Sanden. Louis heeft ruim 10 jaar deel uitgemaakt van de werkgroep. Hij vertrekt om leeftijdsspecifieke redenen; hij wil het wat rustiger aan gaan doen. Wij zullen zijn ferme standpunten en deskundige inbreng missen. Graag wensen wij hem het allerbeste toe en we weten dat hij ons op afstand kritisch blijft volgen!

De belangrijkste onderwerpen waren: De aanpassing van het Bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente heeft mede naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State eind 2014 een drietal herzieningen op het bestemmingsplan uitgebracht. Twee herzieningen zijn in 2015 door de gemeenteraad vastgesteld, de procedure rond de derde herziening loopt nog. Met de gemeente is overleg gevoerd over de bescherming cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen.

In het kader van de Gebiedsuitwerking Oostelijke Langstraat (GOL) heeft de provincie het afgelopen jaar een aantal informatiebijeenkomsten, schetssessies en inloopbijeenkomsten georganiseerd. Dit heeft een aantal nieuwe varianten voor de Baardwijkse Overlaat, de aansluiting Nieuwkuijk en de Oostelijke Randweg opgeleverd. De bijeenkomsten werden druk bezocht en in de discussies ging het er vaak heftig aan toe. De provincie heeft in het voorjaar de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter visie gelegd. Dit leverde een groot aantal inspraakreacties op. Ook de NMVH heeft een zienswijze NRD ingediend, maar het bestuur heeft die na overleg met de provincie ingetrokken. Met onze zienswijze beoogden wij meer duidelijkheid te krijgen over de realisatie van de EVZ Baardwijkse Overlaat en de uitvoering van de fietspadenplannen (fase 2 GOL). De ideeën van bewoners en alternatieve varianten zijn bestudeerd en getoetst en van reacties voorzien. Inmiddels heeft de Stuurgroep de inwoners en betrokkenen laten weten welke varianten in de planuitwerking nader zullen worden onderzocht. Het betreft twee varianten voor de Baardwijkse Overlaat en voor de aansluiting 43 Nieuwkuijk. Voorts wordt bekeken of de Meliestraat een eigen aansluiting op de randweg kan krijgen.

De komende periode werken de samenwerkende partijen de onderwerpen voor de verschillende varianten verder uit. Kort na de zomervakantie verwacht GOL de eerste MER-onderzoeksresultaten te kunnen bespreken. In het najaar 2017 vindt het eerstvolgende inspraakmoment voor de omwonenden plaats. Dan legt GOL de Milieueffectenrapportage (MER), de ruimtelijke ontwerpen en het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ter inzage

Ontwerp Omgevingsvergunning Margrietweg 21 Giersbergen voor een bed-andbreakfast en een minicamping. Een zienswijze over de vergunningaanvraag is bij de gemeente ingediend. Wij vonden dat er teveel programma op een te klein perceel werd gepropt. Het plan gaat uit van een flink horecabedrijf en was onvoldoende landschappelijk ingepast. Onvoldoende werd rekening gehouden met het beleid dat de gemeente voor het gebied Duin heeft vastgelegd. Verblijfsrecreatie en horeca kunnen vooral in de avonduren de rust in het kwetsbare natuurgebied Loonse en Drunense Duinen verstoren. Na overleg met ZLTO hebben de initiatiefnemers besloten het aantal kampeerplaatsen te verminderen en de groenstroken meer robuust te maken. Voor het bestuur was dit een voldoende reden om de zienswijze in te trekken.

Voorts heeft NMVH bij het Rijk een Zienswijze ontwerp Programma Aanpak Stikstof (PAS) ingediend. Met PAS wordt de boeren meer ontwikkelingsruimte voor de uitbreiding van hun veestapel geboden. In de gemeente Heusden liggen twee Natura 2000-gebieden. De ammoniakdepositiekaart van onze gemeente kent de kleuren oranje-rood-zwart, hetgeen betekent dat de ammoniakdepositie op dit moment meer dan schadelijk is. Met PAS wordt de natuur onvoldoende beschermd. Medio 2015 is het Programma Aanpak Stikstof ongewijzigd vastgesteld en per 1 juli in werking getreden.

Sluiting van het groenafvalverwerkingsbedrijf VAL BV aan de Veldweg Haarsteeg. De vestiging van het bedrijf is in strijd met de Verordening Ruimte. Eind 2014 besloot de Provincie tot sluiting van het bedrijf. Omdat de uitvoering van het besluit uitbleef hebben we bij de provincie geïnformeerd naar de stand van zaken. Op 2 oktober 2015 heeft de Omgevingsdienst VAL BV een brief gestuurd met het voornemen om het bedrijf een dwangsom op te leggen als het de illegale bedrijfsactiviteiten niet voor 1 juli 2017 staakt en de illegale bouwwerken niet zijn verwijderd. Tegen de aanschrijving heeft Banning Advocaten eind november 2015 een zienswijze ingediend om de sluiting van tafel te krijgen. De gedeputeerde is uitgenodigd voor overleg. Duidelijk is dat VAL BV opnieuw probeert te blijven zitten. De geschiedenis herhaalt zich. Op deze wijze weet het illegaal gevestigde bedrijf zich al ruim 20 jaar te handhaven. Wij zullen de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.


23-03-2014
Jaarverslag commissie Ruimtelijke ordening 2013
Samenstelling Werkgroep
De Werkgroep RO bestond het afgelopen jaar uit 6 personen, onder wie de oud-voorzitter van de vereniging Harry Nijenstein. In verband met de bestuurswisseling en de aanvaarding van de functie van secretaris heeft hij de werkgroep verlaten.
Wij missen naast zijn deskundige inbreng een direct contact met het bestuur. Om een goede informatie-uitwisseling met het bestuur te houden is Herman Peters aangewezen als contactpersoon. De Werkgroep is 2013 10 keer bijeengeweest. Daarnaast is veel bilateraal overleg gevoerd en is een aantal bijeenkomsten van de Brabantse Milieufederatie bezocht.

Doelstelling
De Werkgroep RO volgt de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Zij controleert, of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het buitengebied. Door de voortdurende wijzigingen in het beleid vraagt dit veel studie en brainstorming. Wij moeten voortdurend alert zijn op nieuwe plannen. De beroepstermijnen van doorgaans zes weken zijn kort, wanneer ook met andere partijen moet worden overlegd om tot een goede zienswijze te komen.

Projecten
Het afgelopen jaar heeft de Werkgroep een zienswijze opgesteld en ingediend tegen het voorontwerp Verordening Ruimte van de provincie. Belangrijke thema’s daarin zijn de overgang naar een duurzame veehouderij en de instandhouding en versterking van de in de gemeentelijke structuurvisie opgenomen ecologische en landschappelijke geledingszones. Inmiddels hebben Provinciale Staten de Verordening Ruimte vastgesteld. Wij zijn teleur gesteld in de resultaten; door onvoldoende maatregelen te treffen tegen de aanvragen van nieuwe uitbreidingsplannen geeft de Brabantse politiek de grootschalige vee-industrie de kans om verder door te groeien.
Veel tijd en energie heeft de Werkgroep RO het afgelopen jaar gestoken in de verbetering van de landschappelijke inpassingen van bedrijven in het buitengebied. De NMVH heeft bezwaar gemaakt tegen een aantal bouwplannen van agrarische bedrijven. Dit is noodzakelijk omdat de landschappelijke inpassing in het (ontwerp) bestemmingsplan Buitengebied onvoldoende is geregeld. Op dit punt heeft de vereniging bezwaar aangetekend bij de Raad van State. De bodemprocedure wordt in mei 2014 verwacht.

De Werkgroep RO heeft op het punt van landschappelijke inpassing bij een aantal bedrijven goede resultaten geboekt. Een goed voorbeeld daarvan is de paardenmanege Margrietweg 1 te Giersbergen. Hier is in samenwerking met het Brabants Landschap een beplantingsplan ontwikkeld, dat inmiddels grotendeels is uitgevoerd. De verplichtingen van het beheer en onderhoud zijn in een notariële overeenkomst vastgelegd, waardoor ook toekomstige rechtsopvolgers aan de verplichtingen zijn gebonden.

Ook de gemeente is inmiddels zover, dat zij bereid is bij de aanvraag voor agrarische bouwvergunningen de voorwaarde van een adequaat beplanting- en onderhoudsplan in het bestemmingsplan op te nemen.

In het kader van Gebiedsuitwerking Oostelijke Langstraat heeft de Werkgroep RO een notitie opgesteld waarin zij uitgangspunten voor de ontwikkeling van een ecologische verbindingszone in de Baardwijkse Overlaat zijn vastgelegd. De Werkgroep heeft een zienswijze opgesteld bij het voorontwerp bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Vlijmen Oost. Overigens is in het kader van GOL meer gebeurd. Eind september is een Publieksdag GOL georganiseerd. Het Ei van Drunen en de Klimaatbuffer Biesertpolder zijn opgeleverd. Door de provincie, de gemeenten en het Waterschap AA en Diezepolders is een Bestuursovereenkomst gesloten, waarin is vastgelegd hoeveel geld voor de uitvoering van de projecten beschikbaar is.
Het geld is wel een punt van zorg; op dit moment is driekwart van de kosten van uitvoering van de GOL-projecten gedekt. Het risico is dat door het tekort aan financiële middelen een deel van de geplande projecten niet wordt uitgevoerd danwel dat voor suboptimale oplossingen wordt gekozen.
Voor de NMVH zou het onaanvaardbaar zijn dat wel de verkeersknooppunten met toeleidende wegen (fase 1) worden aangelegd en dat de ecologische verbindingszone Baardwijkse Overlaat (fase 2) niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd. De vereniging is steeds uitgegaan van een integrale gebiedsbenadering.

In maart 2013 heeft de NMVH samen met de BMF een zienswijze over het voorontwerp bestemmingsplan VAL BV. In dezelfde maand is het plan in de Informatievergadering Ruimte behandeld. Nadien hebben we niets meer over het plan gehoord. De NMVH is tegen de legalisering van dit (tuinbouw)groenteafval verwerkend bedrijf aan de Veldweg.
Een ander dossier waar weinig schot in zit is de Poort van Heusden. De NMVH heeft in 2012 haar zienswijze over de het projectvoorstel invulling en de kaderstelling Poort van Heusden bij de gemeente ingediend.
De vereniging heeft de gemeente gevraagd om terug te komen van het voornemen om dit gebied te vullen met woningbouw en bedrijventerrein en te kiezen voor een duurzame oplossing waarbij de landschappelijke ecologische verbindingszone (de groene geledingszone tussen Drunen en Nieuwkuijk) behouden blijft en wordt versterkt. BMF heeft laten weten het standpunt van onze vereniging te ondersteunen.
Jammer, dat de Heusdense politiek over de laatste dossiers geen duidelijke keuzes maakt. Mogelijk geeft de handreiking voor de verkiezingsprogramma’s 2014 van de NMVH de politici stof tot nadenken.

Jan Pijnenborg

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid