Home > Over ons > Overige artikelen


Overige artikelen


25-03-2021
Afkoppelen van de regenpijp
Regenwater van het dak naar de tuin laten lopen kan op verschillende manieren. De meest simpele en goedkoopste manier is de pijp aan de grond doorzagen en het water via een bocht naar de tuin leiden. Een hoger rendement wordt bereikt door de combinatie regenton met een overloopslang (zie foto).
De overloopslang zorgt er voor dat het water naar de tuin loopt zodra de ton vol is, en dus niet in het riool. Dit is een optie die in de praktijk onvoldoende aandacht krijgt. Gebruikelijk is dat het water via de zgn. vulautomaat “automatisch” naar het riool gaat. Er zijn meerdere mogelijkheden om een regenpijp af te koppelen zonder gebruikmaking van een ton.
Meer info vind je hier.
En in de advertentie aan het eind van deze Digituurlijk.

20-02-2021
Dunnen vijvergroen op Steenenburg voor de amfibieën
Op Landgoed Steenenburg wordt in het noordelijke gedeelte al gewerkt. In het gebied ligt een ‘rietvijver’, nu nog afgeschermd door een amfibieënscherm. In deze vijver zijn verschillende beschermde amfibieën aangetroffen, zoals de poelkikker, de groene kikker, en verschillende padden en salamander soorten.
De poel is te veel dicht gegroeid door elzenopslag. Hierdoor komt er te weinig zon op het water, blijft het water te koud, en kunnen de eieren van de amfibieën zich niet ontwikkelen. Daarom worden de bomen nu gedund.

In het noordelijk deel gaat de Keldergroep het eerste bouwproject realiseren, een medisch diagnostisch centrum. In de door de Keldergroep gekozen opzet wordt het medisch centrum omsloten door een prachtige meanderende slotgracht. Met Jan Kelder en de gemeente is overeengekomen dat na realisering van het diagnostisch centrum en na de ecologische inrichting van de gracht, deze slotgracht aangesloten gaat worden op de rietvijver.

Hoe de exacte inrichting van de slotgracht er uit gaat zien is nog niet geheel duidelijk, maar hier liggen kansen ook voor onze vereniging, om de andere aquatische gebonden fauna, zoals waterroofkevers en schaatsrijders te laten mee liften. Op deze manier kunnen we de daar aanwezige amfibieën op een prachtige manier laten migreren naar de nieuwe aangelegde slotgracht.

Alles gaat in goed overleg tussen de Keldergroep, de gemeente en onze vereniging. Bij het dunnen worden de verwijderde bomen over het aanwezige amfibiescherm getild, zonder dat het scherm schade op loopt. We blijven bij het hele proces betrokken.

06-02-2021
Steenenburg
In de Digituurlijk van december berichtten we over het afvangen
van kikkers, padden en salamanders en de start van de bomenkap
op Landgoed Steenenburg.
Door achterstallig onderhoud zijn de vijvers en poelen op het
Landgoed sterk verland. In december is flink gebaggerd om ze
weer in een goede staat te krijgen. Zodat het ijsvogeltje er weer vis
kan vinden. Wilhelmien Marti en Jan Brok maakten foto’s van de
werkzaamheden.
Je kunt ze hier vinden.

14-12-2020
Start bomenkap Steenenburg
Onze fotograaf was precies op tijd om de oplegger met daarop vele boomstammen te zien wegrijden. Door de inspanning van onze vereniging is de toegangsweg vanaf de rotonde iets verlegd en wordt een eik gespaard. Helaas zal een beuk nog gekapt moeten worden. Gelukkig blijft het mooie poeltje gespaard.


(Foto’s: Wilhelmien Marti)30-11-2020
Zestig jaar (landschaps)geschiedenis
De Ruilverkaveling in de Oostelijke Langstraat bracht welvaart, ontwikkeling en ontsluiting voor alle inwoners van de huidige gemeente Heusden.

Eind november jl. verscheen de allernieuwste uitgave van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH). Deze interessante ‘glossy’ gaat over de ruilverkaveling die in de jaren zestig van de vorige eeuw plaatsvond in de Oostelijke Langstraat. Anno 1959 was dit gebied aan weerszijden van de A59 tussen Waalwijk en Engelen een achtergebleven gebied. De ruilverkaveling moest uitkomst bieden om in deze regio de achterstanden weg te werken. Het blad bevat veel originele en nog niet eerder gepubliceerd materiaal en foto’s en beschrijft een unieke periode uit onze geschiedenis. Het is verkrijgbaar bij boekhandel Sikkers in Drunen en bij Zin in boeken in Heusden-vesting voor €5,95.

Veel oudere inwoners zullen zich enkele van deze voorbeelden nog wel kunnen herinneren. Groenten, kruiden en fruit uit eigen tuin. En eieren, melk en vlees van buren die koeien en kippen hadden. Boerderijen in de kern van het dorp evenals de bedrijfjes. In de winter ondergelopen polders waarop je bijvoorbeeld van Baardwijk naar Den Bosch kon schaatsen en de ijsbloemen die dan op de ramen groeiden. De kachel en de kolenboer die de zwarte stoffige kolen aan huis bracht. De beerput die door de putjesschepper geleegd werd. De scharensliep, de marskramer en de schillenboer (met zijn hondenkar) aan de achterdeur. De wekelijkse wasbeurt op zaterdag; in een zinken teil na elkaar in hetzelfde water. De enkele verharde wegen en de rest onverhard en modderig. De bovengrondse elektriciteitsleidingen, de melkbussen aan straat en het buurtwinkeltje waar je ‘op de pof’ kon kopen. Je fietste of liep overal naar toe. Er was geen luxe maar wel saamhorigheid en overal een prachtige overvloedige natuur met onder andere kleur- en geurrijke bloemen, allerlei dieren en in de zomer goudgele korenvelden, met blauwe korenbloemen en rode klaprozen.

In deze periode hoorden veel mensen voor het eerst over de ruilverkaveling. Velen dachten (en misschien nu nog steeds) dat de ruilverkaveling er alleen was om de boeren er beter van te laten worden. Maar niets is minder waar, de doelstellingen waren veel breder. Een doelstelling was een grotere voedselproductie voor de toenemende bevolking na de Tweede Wereldoorlog. Door de verspreide, en ongunstig gelegen, kleine kavels te ruilen, kwamen er (dichter bij de boerderijen) grotere en beter te bewerken percelen waardoor meer voedsel voor die vele monden geproduceerd kon worden. De introductie van kunstmest en de moderne landbouwmachines droegen daar ook aan bij.

Maar die ruilverkaveling omvatte meer. De overheid wilde naast meer voedsel ook de fysieke, sociale en economische achterstanden op het platteland, zoals ook de Oostelijke Langstraat, wegwerken. De achtergebleven gebieden moesten worden gemoderniseerd. Er moest welvaart, ontsluiting en ontwikkeling komen. Er werden woningen gebouwd en gas- telefoon- en waterleidingen en riolering aangelegd evenals water- en autowegen. De infrastructuur werd ingrijpend veranderd. Het hele land ging op de schop en werd opnieuw ingericht. Het was een immense operatie!
In 2019 werd de invloed van de ‘Ruilverkaveling Heusden-Vlijmen’ bij de modernisering van ‘ons’ dorp onderzocht. Hieruit volgde een interessant verhaal van zestig jaar (landschaps)geschiedenis in de huidige gemeente Heusden. Vanaf het oorspronkelijke landschap in 1959 wordt het verleden en heden in woord en beeld weergegeven, zelfs met een kijkje in de toekomst.

28-11-2020
GroenStructuurPlan kan beter
Het gemeentelijke GroenStructuurPlan (GSP) is in 2018 opgesteld, met daarin als belangrijke onderwerp het kappen van 10% van de bomen (met name uit kostenoverwegingen) en het extensiveren van een deel van het overige openbaar groen (goed voor de biodiversiteit). Het GSP is onlangs intern door de gemeente ge-evalueerd. Die evaluatie was niet onverdeeld positief over de voortgang en de haalbaarheid van het GSP.

Wat echter ontbrak in de evaluatie waren de externe ontwikkelingen sinds 2018: Klimaatwet waarin extra aanplant van bomen is gepland, de provincie Noord-Brabant die extra bomen wil planten, het wordt steeds duidelijker dat we iets moeten met het veranderende klimaat (wateroverlast, hoge temperaturen), en de luchtkwaliteit in Brabant is slecht (ook in Heusden). Bomen kunnen een rol spelen bij al deze problemen.

Daarom heeft het bestuur ,in samenwerking met een aantal werkgroepen van de vereniging, een notitie opgesteld met de titel 'Kappen met kappen'. Deze notitie stond op de agenda voor de ledenbijeenkomsten van oktober en november, maar deze bijeenkomsten konden door Corona helaas niet doorgaan.

Onlangs hebben we het stuk met de gemeente besproken. De gemeente stelt zich op het standpunt dat onze voorstellen in het groen-beheerplan opgelost kunnen worden. Wij als bestuur denken dat dat slechts een deel van de problemen oplost.

Contacten met de pers hebben geleid to een stuk in het Brabants Dagblad van vandaag. Zoals altijd bij dit soort stukken geeft het onvolledige samenvatting van het geheel. Het bericht in het BD vind je bijgaand, en is te lezen op www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/net-nieuw-of-niet-bomenplan-heusden-is-achterhaald-vindt-de-natuurvereniging
De notitie 'Kappen met kappen' vind je   HIER.
Schoonmaken nestkastjes langs de Heidijk
Afgelopen voorjaar zijn 70 nestkastjes opgehangen langs de Heidijk en op Landgoed Steenenburg. Ook is Amerikaanse vogelkers verwijderd en door inheemse planten vervangen. Deze werkzaamheden werden verricht in het kader van de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Dit alles gebeurde in een samenwerking tussen de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) en Geocachers. Begin november zijn deze nestkasten schoongemaakt en is er geteld hoe vaak een nest is aangetroffen. Het bezettingspercentage bij de Heidijk lag op 83%, dit is een erg hoge score, zo kort na het ophangen! Op Steenenburg was het bezettingspercentage 57%. Deze nestkasten zijn later geplaatst en dit verklaart waarschijnlijk het lagere percentage.

De gedachte achter dit project is dat vogels eikenprocessierupsen eten. Het bevorderen van de vogelstand helpt daarmee de bestrijding van de eikenprocessierups. Vogels hebben Voedsel, Veiligheid en gelegenheid tot Voortplanting nodig. De vele bomen en struiken rond de Heidijk zorgen voor natuurlijke Veiligheid; vogels kunnen zich makkelijk verstoppen. Gelegenheid tot Voortplanting (nestgelegenheid) leek minder voorhanden; vandaar het ophangen van de nestkasten. Om de Voedselvoorziening buiten de rupsentijd te verbeteren zijn daarom heide ingezaaid en werden sporkehout en salomonszegel geplant. Deze zorgen voor stuifmeel en nectar voor de insecten, die weer gegeten worden door de vogels.

De hoge bezettingsgraad van de nestkasten, in het eerste seizoen, geeft aan dat nestgelegenheid waarschijnlijk een beperkende factor in het gebied was. Door de nieuwe aanplant is ook de voedselvoorziening voor de vogels buiten het rupsen-seizoen verbeterd.
Uit onderzoek elders in Nederland blijkt dat dit soort activiteiten duidelijk effect kan hebben op het voorkomen van de eikenprocessierups. De overlast door eikenprocessierupsen was in het gebied dit jaar duidelijk minder dan vorig jaar. Mogelijk deels door de nestkasten, en waarschijnlijk ook door de weersomstandigheden dit jaar.

Bij 13 nestkasten zijn de openingen groter gemaakt, waarschijnlijk uitgehakt door een specht. Bij de meeste niet gebruikte kasten was dit het geval, deze kasten vormen geen veilige nestomgeving meer en zijn daardoor onbruikbaar. We zullen deze kasten bij een volgende ronde repareren met een metalen plaatje zodat ze weer gebruikt gaan worden.
Van de meeste nesten is niet te zien welke vogel er gebroed heeft. Bij één nestkast was dit wel duidelijk te zien: het nest was gevuld met stukjes schors, dus dit moet het nest van een boomklever zijn. Dit komt ook overeen met waarnemingen.

In de buurt van de Emmamolen was nog een ‘leeg gebied’, hier zijn nog vijf nieuwe kasten bij geplaatst. Het plan is om in het voorjaar van 2021 opnieuw een serie nestkasten te plaatsen.

Dit project is mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Heusden en sponsoring van de Emmamolen.

Bomen redden op Steenenburg en elders
De Nederlandse natuur produceert jaarlijks een overdaad aan jonge bomen en struiken. De meeste daarvan krijgen niet de kans om uit te groeien tot een volwassen boom. Ze worden aangevreten door wild als konijnen en reeën, krijgen te weinig licht of te weinig water. Maar door ze te verplanten voordat ze het loodje leggen, krijgen ze toch een goede kans om uit te groeien. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) verplaatste zaailingen van Steenenburg naar onder andere Giersbergen.

Op Landgoed Steenenburg staat groot bosonderhoud gepland. Het tracé voor de ontsluiting van het landgoed loopt deels door het bosgebied. Op het tracé stonden vele jonge bomen en planten op de verkeerde plaats. In overleg met de gemeente Heusden zijn de afgelopen weken ruim 350 jonge boompjes en struikjes die op het tracé stonden opgegraven.

Vervolgens zijn ze in overleg met Natuurmonumenten weer geplant rond Giersbergen. Door de verdroging zijn de fijnsparren daar de laatste jaren massaal afgestorven. Die ruimte wordt nu ingenomen door de jonge loofbomen en struiken afkomstig van Landgoed Steenenburg. Niet alleen vele jonge beuken, lijsterbes, berken, hazelaar, hebben op deze manier een nieuwe toekomst gekregen om uit te groeien in een mooi gevarieerd loofbos. Ook ruim vijftig breed bladige wespenorchissen, die stonden op het toekomstige weg tracé, vonden een nieuwe plaats op het landgoed.

Los van deze actie redt de werkgroep Landschapsbeheer van de vereniging regelmatig jonge boompjes. Van plekken waar ze ten prooi zouden vallen aan maaimachines, naar veiliger plekken in natuurgebieden.

Op deze manier draagt de NMVH haar steentje bij aan het op peil houden van het bomenbestand in de gemeente Heusden.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid