Home > Over ons > Archief bestuur


Archief bestuur


30-05-2018
Jaarvergadering 2018
Afgelopen vrijdag waren er ruim dertig leden aanwezig op de Jaarvergadering. Plaats van handeling was weer het Jachthuis in de Hooibroeken.

De vergadering stelde een nieuw soort lidmaatschap in: ‘Lidmaatschap voor het leven’. Dit betekent dat je door EUR 250 ineens te betalen je contributie voor de rest van je leven hebt betaald. Dit kan het mogelijk maken dat je boven de giften-drempel van de Inkomstenbelasting komt, en zo je contributie kan aftrekken. En het scheelt onze penningmeester werk.

Van de bestuursleden waren Joost en Cary aftredend, maar beiden ook herkiesbaar. Beiden werden met applaus herkozen voor een volgende termijn.
De Waakvlam werd dit jaar uitgereikt door Klini van Holland, en wel aan Hermien van Toorenburg. . Hermien heeft zich jarenlang, onafgebroken ingezet voor ‘Ommetjes’ in onze gemeente. Door Klini gedeclameerd in de vorm van een Elfje.

Na de vergadering was er de BBQ. In zo’n omgeving en met zo’n sfeer moest het donker worden voordat de mensen naar huis wilden.

23-03-2014
Jaarverslag bestuur 2013
In 2013 vergaderde het bestuur tien keer. Vaste agendapunten zijn o.a. financiën, kerntaken (werkgroepen) en komende activiteiten. Zie voor de activiteiten van de werkgroepen de verslagen elders in deze Natuurlijk.

De leden- en jaarvergaderingen zijn geevalueerd. Twee problemen werden onderkend: de agenda is vaak te vol, onderwerpen zijn onvoldoende wervend, uitwisseling tussen de werkgroepen is onvoldoende. Daarom het volgende voorstel van het bestuur:
Jaarvergadering in april (met vooral bestuurlijke zaken).
Ledenvergadering in november (presentaties door werkgroepen)
o Werkgroepenvergadering in februari (korte presentatie van onderhanden werk,
uitgebreide discussie tussen werkgroepen).
o Openbare lezingen over actuele onderwerpen, te organiseren door
werkgroepen in samenwerking met werkgroep-PR (streven naar twee per jaar).

Het aantal leden is licht gestegen, van op 31 december 2012 naar 201 op 31 december 2013. Daarnaast hebben we nog vier ereleden en 15 gezinsleden. Het aantal donateurs is 1.
Negen leden is opgezegd vanwege niet betalen van de contributie. Daartegenover stonden tien nieuwe leden, waardoor we nu meer dan 200 leden hebben. Meer dan 100 van de leden komt uit Drunen, ruim 30 uit Vlijmen. In de overige kernen hebben we minder dan tien leden per kern.Vertegenwoordiging en samenwerking
De vereniging werkt samen met andere natuur-organisaties die actief zijn in de gemeente, met name met Natuurmonumenten. Verder ook met Brabants Landschap, Waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer.

Daarnaast zijn we lid van de Brabantse Milieu Federatie (BMF). Een aantal malen is er contact met de BMF geweest over lopende zaken, met name op het gebied van Ruimtelijke Ordening.

De vereniging is vertegenwoordigd in Platform recreatie en toerisme gemeente Heusden (Noor Peters), het bestuur van Heemtuin Meulenwerf in Heusden (Herman Peters), en in de Adviesgroep Gebiedsversterking Oostelijk Langstraat (Jan Pijnenborg).

We werken verder waar mogelijk samen met Heemkundekring ‘Onsenoort’, Agrarische Natuur Vereniging, IVN de Waerdman.

Overige onderwerpen die aan de orde zijn geweest:
- Herverdeling van taken vanwege vertrek Max Verhagen. Joost werd de nieuwe secretaris.
- Een aantal keren werd namens de Werkgroep Ruimtelijke Ordening bezwaar aangetekend tegen ontwikkelingen in de gemeente.
- Wijziging statuten met betrekking tot werkgebied (ook omringende gemeenten als dat invloed op onze gemeente heeft).
- Financien: de reserves van de vereniging lopen op. Vraag is hoe deze in te zetten ten gunste van natuur en milieu in onze gemeente.
- Start Repair Cafe op 30 mei.
- Etentje voor vrijwilligers bij de Emmamolen op 21 september.
- In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is een stuk met aandachtspunten voor natuur en milieu in de gemeente is naar de politieke partijen gestuurd.
- Opstellen Huishoudelijk Reglement. Aangenomen in ledenvergadering van januari 2014.

Overleg met de gemeente
In 2013 is er drie keer overlegt met de wethouder. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:
- Natuur:
o Vlinderproject
o Onderhoud Heidijk
o Houtwal aan de Koesteeg
o Nieuwkuijkse Wiel
- Ruimtelijke ordening
o Beroep Bestemmingsplan Buitengebied
o Hoe overleg op ambtelijk niveau tussen NMVH en gemeente te organiseren
o Erfbeplanting
o GOL

- Duurzaamheid
o Energievisie
o Continuiteit ondersteuning duurzaamheidsinitiatieven
o Voortgang zonnepanelenactie
o Energiescan voor huishoudens
o Repair cafe
o Onkruidbestrijding
o Schaliegas
- Overige onderwerpen
o BOA-s informatie laten uitwisselen
o Hoge snelheden en sluiproute Kanaalweg
o Relatie NMVH / ANV
o Ommetje Eendenkooi/Zeedijk/Elshoutse Wielen

Daarnaast vindt regelmatig overleg met ambtenaren plaats, met name over natuurbeheer en ruimtelijke ordening.

Harry Nijenstein)

21-05-2013
Interview met Max Verhagen, de nieuwe secretaris.
Ik volgde de vereniging al jaren met belangstelling, maar op afstand. Vorig jaar vernam ik dat het bestuur ondersteuning zocht, en besloot ik daar energie in te steken. Als “stagiaire” heb ik enige vergaderingen bijgewoond. Ik trof een plezierig en constructief groepje aan, dat een levendige vereniging achter zich heeft. Ik voelde mij al gauw thuis.
De laatste ledenvergadering zag mijn bestuurslidmaatschap wel zitten en besliste positief op het voorstel van het bestuur. Begrijpelijk, want bestuursleden zijn niet gemakkelijk te vinden. Niettemin weet u nog niet wat voor vlees u in de kuip heeft, en dit stukje moet daar wat inzicht in geven.
Van oorsprong Limburger, woon ik sinds 1986 in Drunen. Daar werk ik ook, in mijn eigen advocatenpraktijk. Het is plezierig om te werken voor een klantenkring in de nabijheid, en ik heb een broertje dood aan woon-werkverkeer. Nu de (4) kinderen groot zijn is er meer tijd voor neven-activiteiten als deze.
Toen ik naar Drunen kwam, waren de contouren van de eerste woningen in Venne West in de verte vanuit onze tuin aan de Grotestraat zichtbaar, en in de volgende jaren zag ik met lede ogen dat landschap verstenen. Het stratenplan verging het eender. Ook in de polder bleken van tijd tot tijd plotseling grote gebouwen te verrijzen, kennelijk mede als gevolg van de (in mijn ogen te) geringe aandacht van overheid en politiek voor de schoonheid van dat gebied.
Er is gelukkig nog veel moois over in onze naaste omgeving, en ik zie dat de leden met veel inzet en bevlogenheid op allerlei manieren aan het werk zijn om dat te behouden en waar mogelijk te herstellen. Daar draag ik graag een plantje aan bij.
Max Verhagen


21-10-2011
Interview met Cock de Moel van Engelen
Wat gebeurt er nou in Drunen?
Ze was 20 jaar lang de diplomatieke kracht van het bestuur van de natuur- en milieuvereniging Drunen, die in 1997 fuseerde met de Vlijmense zustervereniging. Maandag 17 oktober, tijdens de ledenvergadering neemt Cock de Moel-van Engelen (81) afscheid als bestuurslid van de vereniging die ze zo lang met hart en ziel vertegenwoordigde.

Cock de Moel-van Engelen is niet het prototype van een harde actievoerder. Haar optreden kun je beter typeren als bescheiden, diplomatiek en altijd correct, met een grote inhoudelijke kennis. Ze kwam 21 jaar geleden vanuit Delft naar Drunen en legt uit waarom. Mijn man Jan ging in de VUT op zijn 60ste. Wij woonden 9-hoog op een flat en misten de natuur. Mijn broer woonde in Drunen en daar kwamen we weleens en maakten zo kennis met onder andere de Heidijk en Loonse en Drunense Duinen. Nou, dan gaan we daar toch heen, zei mijn man. En in een week tijd hebben we hier een huis gekocht en alles achtergelaten, zoals de kinderen en sociale contacten.
Voor Cock betekende het dat ze haar collega’s van de peuterspeelzaal waar ze 15 jaar gewerkt had, vaarwel moest zeggen en stoppen met haar bestuursfunctie bij Belangenvereniging Wijk Voorhof. Een mooie wijk met veel groen, waarop de gemeente wilde uitbreiden, huizen bouwen. Met nog een paar mensen zijn we in het geweer gekomen en hebben die uitbreiding tegen kunnen houden. Op die periode kijkt ze met succes terug, want de bewonersvereniging bestaat nog steeds en Voorhof is volgens haar ook nu nog een mooie groene wijk, met bankjes en een speeltuin, in tegenstelling tot andere vergelijkbare wijken in Delft.

De vereniging ingeloodst
In de snelle verhuizing zat volgens Cock ietwat overschatting. Wat gebeurt er nou in Drunen? Daar kwam ze snel achter toen ze er nog geen 3 maanden woonde. Het centrumplan voor Drunen speelde hier en omdat het mij interesseerde ben ik naar de informatieavond gegaan en de plannen op de kaart bekeken. Om het kleine centrum heen stonden allemaal P’s getekend. In mijn argeloosheid doe ik mijn verhaal en informeer of er toch wel geld gevraagd wordt voor het parkeren. Dat leverde irritatie op in de vorm van boegeroep door de plaatselijke middenstand. En na afloop werd ik figuurlijk omarmd door Herman of Noor Peters en enkele andere leden van de natuur- en milieuvereniging. Zij vroegen of ik interesse had in natuur en milieu en via enige gezamenlijk aktiviteiten ben ik de vereniging ingeloodst. Waarschijnlijk omdat ze dachten dat ik misschien weleens wat zinnigs zei. Dat is zeker het geval geweest, want een jaar later (1991) volgde ze Noor Peters op als secretaris van de vereniging. Steun kreeg Cock daarbij van haar echtgenoot Jan (?). Mijn man heeft 8 jaar lang alle juridische zaken gedaan. Met z’n tweeen gingen we naar de Raad van State of fietsten naar b.v. een bedreigde houtwal of natuurgebied. Het was een heilig vuur dat ik bezat. Ook omdat mijn man zoveel voor de vereniging deed. Als we samen zaten te eten, hadden we altijd wel iets om over te praten.

Met stip genoteerd
Over de afgelopen 20 jaar als bestuurslid, waarvan vele jaren als secretaris, zegt ze: Er heeft zich heel wat afgespeeld. Een van haar eerste acties met het toenmalige bestuur was de handtekeningenactie voor behoud van de zaterdaginzameling van afval. Aan de Spoorlaan stond iedere zaterdag Frie van Ooijen met een grote vrachtwagen, waar de inwoners van Drunen en Elshout hun afval konden brengen. De gemeente Drunen wilde dat stopzetten en de afvalinzameling naar Waalwijk verhuizen. De vereniging, die pleitte voor het inzamelen van gescheiden afval, uitbreiding van de zaterdagservice en een eigen milieustraat in Drunen haalde 2390 handtekeningen op, deze werden overhandigd aan de wethouder. Met resultaat, want de verhuizing ging niet door en de zaterdagservice aan de Spoorlaan bleef open totdat er een milieustraat aan de Duinweg verscheen. Toen de milieustraat werd geopend, kregen wij net op tijd een uitnodiging van de gemeente. De vereniging lanceerde het jaar daarop de groene-stip-actie, die een groot succes werd. Bewoners die hun stoep op milieuvriendelijke wijze schoonhielden gaven dat aan met een groene stip en die bestrating werd door de gemeente niet bespoten met een chemische onkruidverdelger.

Natuur in eigen beheer
Er zouden nog vele activiteiten volgen, zoals de aankoop van een restant eendenkooi (1993) en een houtwal (1996) in Drunen. Daar moest het Kadaster aan te pas komen en die zette de eigendomspaaltjes waar ze hoorden te staan. Er waren zoveel dingen die we organiseerden. Het ouderwetse secretariaatswerk deed ik jaren lang nog op een schrijfmachine. Notulen maken op zo’n rammelding. Dat is niet niks, hoor, zegt Cock die tegenwoordig dankbaar gebruik maakt van de pc.
Een van de meest memorabele zaken vindt ze de wandelroute door de Baardwijkse Overlaat, het resultaat van een samenwerkingsverband tussen Het Waterschap, Natuurmonumenten, de gemeenten Waalwijk en Heusden en uiteraard de natuur- en milieuvereniging. De Baardwijkse Overlaat: Dat noemen we ons natuurpark, dat we in beheer hebben. Ook aan de realisatie van een heemtuin in de vesting Heusden, die niet zonder slag of stoot is gegaan, heeft de vereniging een bijdrage geleverd.

Officiele handelingen
Het eigen archief en fotoboek van Cock zijn stille getuigen van uitreikingen van De Wijze Uil, excursies naar eendenkooien en landgoederen, deelname aan autoloze zondagen, lustravieringen, wandelingen in natuurgebieden, officiële openingen, fietstochten, het kwartaalblad Natuurlijk, tentoonstellingen, bezwaarprocedures, correspondentie over het kappen van bomen, landschapsbeheer etc. Teveel om op te noemen. Ik ken zoveel mensen. Dat zal ik wel missen, hoor, bekent ze.
Vijf voorzitters heeft Cock in haar bestuursperiode meegemaakt: Joost van Balkom, Fons van Dijk, Wim van der Linden, George Rouhof en Harrie Nijenstijn. Op de vraag waar fotograaf Ad van Kessel van Hallo Heusden een foto van haar kan schieten, antwoordt ze: in het natuurpark aan de Kanaalweg, want daar vond een van mijn eerste officiële handelingen plaats.
Afgelopen augustus is ze 81 jaar geworden, een respectabele leeftijd om een bestuursfunctie neer te leggen. Meestal valt dat ook wel mee. Er komt altijd iets anders voor in de plaats. Echte problemen heb ik nooit met iemand gehad. Ik kon altijd wel met iedereen goed opschieten. Ik hoor het aan, heb mijn eigen mening en ben altijd wel positief. Ik heb er ontzettend veel plezier in gehad, zegt deze 81-jarige dame die de natuur en het milieu in de gemeente Heusden zo’n warm hart toedraagt.

Tekst Rieky Schalken, foto Ad van Kessel

Dit interview is geplaatst met toestemming van www.halloheusden.nl

17-10-2011
Erelidmaatschap voor Cock de Moel
Tijdens de ledenvergadering van 17 oktober nam Cock de Moel van Engelen afscheid als bestuurslid van de vereniging.
Cock is twintig jaar enthousiast bestuurslid geweest waarvan vele jaren als secretaris. Zij heeft zich al die jaren met hart en ziel ingezet voor de belangen van de natuur en het milieu in onze gemeente.
Uit handen van Harry Nijenstein ontving Cock het erelidmaatschap van de vereniging. Harry dankte haar voor haar tomeloze inzet voor de vereniging.

Tijdens de pauze werden herinneringen opgehaald door het bekijken van het fotoboek van 20 jaar natuur- en milieuvereniging van Cock.
Cock bedankte iedereen voor de goede samenwerking. Een extra dankwoordje was er voor de bezorgers van Natuurlijk.© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid