Home > Natuurstudie > Inventarisatie-gierzwaluwen


Inventarisatie-gierzwaluwen


22-02-2015
Gierzwaluwen op de Vliedberg
Ons actieve lid Peter van der Velden maakte zich zorgen over het lot van de gierzwaluwen, toen Woonveste de wijk de Vliedberg grondig ging renoveren.
Bij het onderhoud en de renovatie van de huizen past Woonveste energiebesparende maatregelen toe: beter voor het milieu (en voor de portemonnee van de huurders!).
Het goed geïsoleerde dak is echter nadelig voor de jonge gierzwaluwen: zij overleven het niet in de hitte.

De Natuur- en Milieuvereniging stuurde onderstaande brief naar Woonveste:
Sinds enige tijd werkt Woonveste aan het verbeteren van woningen in Vlijmen-Vliedberg. Een lid van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden heeft het bestuur er op gewezen dat door de woningaanpassingen de broedplaatsen voor gierzwaluwen sterk zullen afnemen.

Nesten van gierzwaluwen zijn moeilijk te vinden, en door de ‘primitieve’ uitvoering ook niet altijd gemakkelijk als zodanig te herkennen. Het niet tegenkomen van de nesten bij de woningaanpassingen betekent daarom niet dat ze er niet zijn. Ons lid krijgt jaarlijks jonge gierzwaluwen thuis gebracht die te vroeg uit het nest zijn gevallen en ziet ze boven de wijk rondvliegen.

Deskundigen van de gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk en van Sovon geven aan dat het waarschijnlijk is dat gierzwaluwen nestelen in de woningen in Vliedberg. En ook dat het heel moeilijk is om buiten het broedseizoen nesten te vinden.

Gezien het bovenstaande, en gezien het ontbreken van het op basis van de Flora en Faunawet verplichte vooronderzoek, stellen we voor dat Woonveste – onafhankelijk van het vinden van nesten – in de wijk Vliedberg op gunstige plekken minimaal 45 nestkasten (met elk meerdere compartimenten) gaat ophangen (op basis van 15 paren * 3 kasten per paar). Uitvoering graag in overleg met gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk.

Omdat ook andere vogelsoorten het moeilijker zullen krijgen lijkt het ons zinvol om ook voor andere soorten te mitigeren. Al met al een beperkte inspanning om een groener image te krijgen.


Er vond een constructief overleg plaats tussen Woonveste en de Marjos Mourlands van het Zwaluwen Advies Bureau.
Marjos stuurde ons het volgende verslag van haar activiteiten:

Het was een positieve bespreking gisterenochtend in het kantoor van Woonveste. Besloten werd dat er op alle kopgevels op het noorden/oosten (15 in totaal) van de
huizenblokken in de Vliedberg, lange nestkasten, elke met 4 broedcompartimen-ten, zo hoog mogelijk onder de nieuw aangebrachte overstekken zullen worden opgehangen.
Dit ter compensatie van de nestplaatsen van de gierzwaluwen die voor de renovatie nestelden onder de daken. Door de isolatie van de vernieuwde daken, zal de temperatuur in die nestplaatsen zo hoog gaan oplopen, dat nestelen onder de pannen daar niet meer mogelijk zal zijn: de jongen kunnen door de hitte niet meer overleven, zodat er tot andere oplossingen in de vorm van nestkasten is besloten.
Jan Gijsbers uit America zal de nestkasten gaan leveren en er zorg voor dragen dat elk broedcompartiment binnenwerks ongeveer 30 cm lang zal zijn. De nestkasten zullen uiterlijk ophangen begin april 2015 dus voor de terugkeer van de gierzwaluwen.

Ik heb nog even telefonisch contact gehad vandaag met Theo Huijbers (aannemer) over de afwerking van de dakranden bij de hoekwoningen, dat waren de plaatsen waar de broedvogels naar binnen gingen. Te verwachten is dat de broedvogels aanvankelijk zullen proberen om die oude vertrouwde invliegopeningen te bereiken en pas in tweede instantie de nieuwe nestkasten zullen gaan ontdekken en bezetten.
Theo Huijbers verzekerde mij dat die oude openingen bij de nieuwe afwerking van de dakranden ontoegankelijk zijn geworden.

De veranderingen aan de woningen van de Vliedberg zijn ingrijpend voor gierzwaluwen, vandaar dat de wet verplicht om een overmaat aan nieuwe broedmogelijkheden aan te bieden. Aan de Vliedberg: 13 vermoedelijke oude nestplaatsen worden 60 nieuwe broedplaatsen. De ervaring leert dat de onvermijdelijke schade aan de broedkolonie, bij de juiste compensatiemaatregelen, uiteindelijk zal herstellen.

09-02-2015
Gierzwaluwen kunnen weer nestelen.
Op vrijdag 6 februari zijn in Vlijmen-Vliedberg nestkasten voor gierzwaluwen geplaatst aan de daar door Woonveste gerenoveerde huizen. Dat was nodig omdat de daar aanwezige gierzwaluwen hun nestplaats kwijt raakten door die renovatie.

Tijdens de renovatie door Woonveste aan 116 woningen in de wijk de Vliedberg, werd gesignaleerd dat er gierzwaluwen nestelen. Door de renovatie van de huizen verdwijnen kleine openingen onder daken en goten, en kunnen gierzwaluwen er niet meer nestelen. Bovendien worden de daken na isolatie veel te warm voor de gierzwaluwen dat betekent de dood van de jonge gierzwaluwen. Daarom is – na goed overleg tussen Woonveste, de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden en het Zwaluwen Advies Bureau – besloten aan de buitenzijde van de huizen nestkasten voor gierzwaluwen op te hangen.Ook bij volgende renovaties zullen er – indien er gierzwaluwen worden aangetroffen – nestkasten worden opgehangen door Woonveste.
Een goede zaak voor de toekomst van de gierzwaluwen!

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid