Home > Natuureducatie > Ommetjes


Ommetjes


23-09-2017
Jaarverslag Ommetjes
In januari en februari is in overleg met Walter Tuerlings van Scala scholen en is met enkele agrariërs onderzocht hoe het Ommetje Herpt aantrekkelijker voor scholieren gemaakt kon worden. Hiervoor is een Natuurleerrouteboekje ontwikkeld. In februari is in overleg met alle betrokkenen (Scala, Brabants Landschap, gemeente, HBT, Volkstuinvereniging Heusden VVO en BMF) een plan gemaakt om het Ommetje Herpt ‘op te pimpen’. In overleg met het Brabants Landschap is gekeken naar de mogelijkheden om een Ommetje Haarsteeg te ontwikkelen.

25-02-2017
Wandeling Ommetje Herpt
Zondag 12 maart 2017
Tijd: 13.30 uur
Locatie: café de Ploeg in Herpt
Gids: Hermien van Toorenburg

Het Ommetje Herpt volgt een route van 5.5 km over bestaande wegen en paden, langs natuurgebied de Oosters en het Oude Maasje. Het Oude Maasje is hier en daar nog terug te vinden in het landschap. Het verbindt de oude kernen van Herpt, Oudheusden en Heusden. De historische loop van het Oude Maasje loopt als een rode draad door de wandeling. Op enkele plaatsen slingert het Oude Maasje nog in de oorspronkelijke bedding door het landschap. Ook de geschiedenis van Herpt en Oudheusden, die terug gaat tot ca. 1100 en 825, is hier en daar terug te zien.

Wandelen door agrarisch cultuurhistorisch landschap

Herpt is een dorp dat als een lang lint is ontstaan aan de oever van het Oude Maasje. Vanaf het parkeerterrein tegenover café De Ploeg in Herpt ziet u, gelijk aan het begin van de wandeling, het Oude Maasje al onder de weg door stromen.

Wat zo bijzonder is aan deze omgeving: is het weids en onbelemmerd zicht. Je ziet een mooi, agrarisch landschap als je Herpt bent uitgelopen. In het Ommetje zijn ook veel cultuurhistorische plekken. Eén van de mooiste plekken is de oude begraafplaats in Oudheusden uit 1800. Er staat een muur omheen gebouwd met stenen van de verwoeste parochiekerk van Oud-Heusden. De oude begraafplaats heeft een groot cultuurhistorische waarde. Ook staan hier kastanjes en vijf grote beuken uit de tijd van de bouw van de muur.

Naast de oude monumentale boerderijen, zijn er ook eeuwenoude eiken, oude hagen, hoogstamfruit en knotbomen. Een aardige bijkomstigheid van deze landschapselementen is dat ze ook een ideaal leefgebied vormen voor soorten als steenuil en kerkuil.
Ga voor meer info over het gebied naar Ommetje Herpt-Oudheusden en natuureducatie

04-09-2016
Opgepimpte Ommetjes
Wordt Ommetje Herpt één van de acht opgepimpte Ommetjes in Brabant? In Brabant zijn ca. 35 Ommetjes aangelegd. Ze vormen een goede aanvulling op het bestaande netwerk van wandelpaden in onze provincie.

De bestaande Ommetjes kunnen met kleine maatregelen aantrekkelijker en uitnodigend worden gemaakt voor dit doel. Het uitgangspunt is dat ze intensiever gebruikt gaan worden door de groep ouderen, kinderen en sporters. Het stimuleren van bewegen en van de beleving van de natuur dicht bij huis.

Ongeveer één op de zeven kinderen is te zwaar. In sommige wijken zelfs één op de drie. Daarom is de bestrijding van overgewicht onder onze jeugd hard nodig. Gezond eten en drinken én voldoende bewegen, dragen bij aan een gezond gewicht (JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht). Ook wordt in de literatuur uitgebreid beschreven dat er wel degelijk bewijs is dat het groen een positieve bijdrage levert aan het sociale, geestelijke en lichamelijke welbevinden van de mens (Provinciale Raad voor Gezondheid).

Na afloop van het project liggen binnen Brabant 8 opgepimpte Ommetjes met mooie rust- en ontmoetingsplekken, kleurige en geurige bloemstroken, hoogstamfruitbomen, speelaanleidingen en trim elementen waar dagelijks gebruik van kan worden gemaakt.

Aldus omschreven door de Brabantse Milieu Federatie en door de provincie ondersteund is Riny van Empel als projectleider aan de slag gegaan op zoek naar ommetjes die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen.

Via via kreeg ik deze tip en de vraag of dat iets voor het Ommetje Herpt zou kunnen zijn. Op 22 april 2015 hadden Riny en ik ons eerste gesprek over de mogelijkheden.

De route die Ommetje Herpt is gaan heten, verschilt met de oorspronkelijk bedachte route langs de wetering naar de bossen van de Oosters. De route loopt nu over de weg genaamd de Oosters. Een stuk in de wandeling die zoveel beter zou kunnen. Voor mij de inzet om aan dit project mee te doen en op deze manier een en ander te verbeteren aan het Ommetje.

Ook hier was vanuit de provincie een draagvlak vereist om de wensen vanuit de bevolking te kunnen inventariseren. Om die reden zijn we tot een klankbordgroep gekomen waarin verschillende groepen vanuit de bevolking participeren: de Scala scholen en het speciaal onderwijs, het opbouwwerk, de volkstuinen, IVN, HBT, de gemeente en wij als Natuur en Milieuvereniging bijgestaan door het Brabants Landschap en de projectleider vanuit de Brabantse Milieu Federatie.

Vrij snel werd duidelijk dat de wens lag bij het realiseren van een route met opdrachtjes voor de jeugd die daarbij de (groot-)ouders zouden kunnen betrekken bij hun wandeling.

Ook deze keer bleek de gemeente niet bereid om mee te werken aan een wandelpad langs de wetering naar het populierenbos van De Oosters. Ook een alternatief voor het verleggen van de route langs de wetering rechtdoor van Herpt naar Oudheusden lukte niet. Jammer!

De klankbordgroep werd uitgebreid met vertegenwoordiging vanuit het basisonderwijs. De inzet en enthousiasme uit deze hoek maakte dat onze ideeën evolueerden en het plan ontstond voor het maken van leerplanroutes en tevens rugzakjes met opdrachten die bij het HBT weg gezet kunnen worden.

Toen duidelijk werd dat er geen alternatief was te vinden voor de route over de weg de Oosters, werd dit gedeelte van het Ommetje Herpt ongeschikt geacht voor scholen. Te gevaarlijk om met een klas kinderen over deze weg te moeten lopen. Verder zou het Ommetje Herpt in verschillende kleinere ommetjes moeten worden opgedeeld.

We kwamen in gesprek met de volkstuinvereniging in oprichting die graag mee wilde doen in het betrekken van de jeugd bij natuurbeleving. Voor het creëren van kleinere Ommetjes zochten we de medewerking van de agrarisch ondernemers tussen de Herptseweg en de buitengracht. Net toen we dachten het rond te hebben, liepen we aan tegen een bezwaarschriftprocedure vanuit onze vereniging tegen de uitbreidingsplannen van één van hen.

We houden ons nog even vast aan een enkel klein lichtpuntje dat mogelijk zal leiden naar de oplossing uit deze impasse. Wordt het vlotgetrokken, kan het toch te laat zijn…… want het project loopt tot oktober 2016.

Hermien van Toorenburg

20-07-2016
Foto's Nederhemert
Annie van Bokhoven en Wilhelmien Marti van de fotowerkgroep bezochten Nederhemert Zuid met hun camera in de aanslag.
Op 14 augustus geeft Peter van der Velden daar een wandeling.

Klik op de foto voor meer foto's


Ommetje het Waterloopke
Vanaf 25 september heeft de gemeente Heusden er weer een Ommetje bij: ’ t Waterloopke. ‘

Op initiatief van de Agrarische Natuur Vereniging Oostelijke Langstraat is er twee jaar hard gewerkt om dit Ommetje te realiseren.
Twee jaar…dat is een hele tijd. Maar de weg kende vele hobbels. Zo memoreerde Angelique Heddes – van atelier Roodbont in Elshout - , die samen met Raas Luijben de kartrekker was. Maar het is gelukt. O.a. doordat Joost Muskens een pad over zijn land creëerde.

Jammer dat niet meer boeren of Natuurmonumenten zo’n pad over hun terrein willen laten lopen. Nu is de route toch veel over ( bekend) asfalt.
Op een feestelijke bijeenkomst werd het Ommetje door wethouder Hanne van Aart geopend. Ze had er speciaal nieuwe laarzen voor aangeschaft!
De route is gratis af te halen op verschillende punten in de gemeente: bij het HBT, de bibliotheken en het Rad in Elshout.
Wandel ze!

Folder

03-07-2014
Wandeling Baardwijkse Overlaat, de ‘Rode Wandelroute’
Tussen Drunen en Waalwijk ligt “De Baardwijkse Overlaat”,een open landelijk gebied met rijk begroeide dijken, een waardevol natuurreservaat en een prachtig kanaal. Naast natuurwaarden heeft het gebied ook een grote cultuur-historische waarde. Honderden jaren heeft het water een grote rol gespeeld in dit gebied.

De vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, het toenmalige Waterschap de Maaskant en onze natuurvereniging vinden dat de waarden van het overlaatgebied beschermd moeten worden en besloten daarom om een gezamenlijk project te starten. Een van de resultaten van deze samenwerking is de tot standkoming van een wandelroute met routebeschrijving. De wandelroute loopt rond het Overlaatgebied en volgt de diverse dijken. De Leidijk, de Heidijk, de Zomerkade, de Kanaaldijk en de Spoordijk. Iedere dijk uit een andere tijd van onze geschiedenis. De 5 kilometer lange route is gemarkeerd met rode pijltjes. Op sommige paaltjes staat een nummer. Dat nummer correspondeert met de tekst uit de routebeschrijving en geeft u informatie over een markant punt.

De routebeschrijving van de wandelroute is te verkrijgen voor EUR 0,50 bij cafe de Westhoek, of bij bestuurslid Joost van Balkom, Vermeerplantsoen 145 in Drunen.

Of te downloaden via deze link Flyer Wandeling Baardwijkse Overlaat.pdf.

10-03-2014
Ommetjes
Om onze site staan inmiddels alle ommetjes en nog een aantal wandelingen in onze gemeente.

De BMF heeft ook een beschrijving hiervan opgenomen op haar site. Daarnaast staan op de BMF-site nog veel meer ommetjes in Brabant. Niet in onze gemeente maar wel in de buurt.
meer info...

15-12-2013
Ommetjes
Het gevarieerde landschap in het Heusdense buitengebied leent zich uitstekend voor een mooie wandeling. Helaas zijn in de afgelopen decennia veel van de zandpaden in de gemeente verdwenen, onder andere door ruilverkavelingen. Een ommetje is dan soms moeilijk te maken. Bovendien zijn zandpaden vaak erg waardevol, zowel uit cultuurhistorisch, landschappelijk als recreatief oogpunt.

De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) heeft de afgelopen jaren in de persoon van Hermien van Toorenburg het initiatief genomen voor twee ommetjes, compleet met routefolders, bewegwijzering en startpanelen. De ommetjes vertrekken alle vanuit een (kleine) kern. Ze gaan grotendeels over zandpaden en deels over boerenland. De ommetjes zijn ontwikkeld in samenwerking met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap, de gemeente, en de Agrarische NatuurVerenging Oostelijke langstraat.

De NMVH wil haar ervaring inzetten meer ommetjes te (helpen) realiseren in onze gemeente. Hebt u suggesties of wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van ommetjes, neem dan contact op met de vereniging via contact

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid