Home > Natuureducatie > Luchtkwaliteit meldpunt


Luchtkwaliteit meldpunt


06-04-2021
De Milieu Klachten Centrale
Waar kunnen burgers melding doen van overlast die zij ervaren? Over de buurman moet u bij de gemeente zijn, gaat het over een bedrijf waar u hinder van ervaart, dan wendt u zich tot de Milieu Klachten Centrale. De afhandeling van uw klacht bij de Milieu Klachten Centrale over incidenten bij bedrijven binnen de bebouwde kom worden uitgevoerd door de drie Brabantse omgevingsdiensten, namens de 67 Brabantse gemeentes en de provincie Noord-Brabant. Daarnaast wordt de klachten afhandeling van incidenten in het buitengebied door de SSiB (Samen Sterk in Brabant) behartigd.

De drie omgevingsdiensten in Brabant zijn uitvoeringsorganisaties voor handhavings- en vergunningstaken waar de provincie bevoegd gezag voor is. De gemeente Heusden valt onder de omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) Op haar website wordt het als volgt omschreven: "Ervaart u overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in de buurt? Constateert u bodem-, lucht- of waterverontreiniging? Ziet u een afvaldumping buiten de bebouwde kom? Heeft u vragen over de kwaliteit van het zwemwater? Meld het bij de Milieu Klachten Centrale. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. De omgevingsdienst kan dan ter plaatse onderzoek doen naar de oorzaak en de gevolgen”.

Is het spoed dan kan het met een telefonische melding via 073-681 2821.

Is er geen spoed dan kan de melding of klacht via het online meldingsformulier. Telefonisch meldingen buiten kantoortijden worden niet altijd als spoedmeldingen behandeld. Dit hangt af van de afspraken die uw gemeente heeft gemaakt met de OMWB. Afhankelijk van de gemeenten is de afspraak om bij drie klachten per uur of vijf over een dag op onderzoek uit te gaan. Uitgezonderd horecaoverlast. Daar wordt altijd direct op afgegaan. De klachtenmedewerkers delen alle relevante informatie met de toezichthouders, gemeenten of provincie. Soms ook met andere instanties als waterschap of politie. En altijd volgt een terugkoppeling naar de klager. “Behalve vertellen wat je wel of niet kunt, is het ook zaak te vertellen wat je gedaan hebt en wat de resultaten zijn en wat eventueel het vervolg is.”, aldus een klachtenmedewerker op de site.

Met de meldingen van de volgende zaken kun je niet terecht bij de Milieu Klachten Centrale. Over verontreiniging van oppervlaktewater moet men bij het Waterschap of Rijkswaterstaat zijn. Over de openbare orde en overlast van hangjongeren moet men bij de politie zijn. Over hondenpoep, vuilniszakken, zwerfvuil, ongedierte, groenonderhoud, verkeersoverlast, legen van de kliko, en sluitingstijden van horeca is de gemeente de verantwoordelijke instantie. Ook bij overlast van hout stoken in haarden en vuurkorven wordt de gemeente genoemd door de Omgevingsdienst als de aangewezen instantie. Helaas is de wet- en regelgeving beperkt, en vindt handhaving slechts beperkt plaats.

De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden pleit voor stokers die B.O.S. zijn! Bewust van de Omgeving Stokers!

U kunt overlast door slechte luchtkwaliteit melden via het formulier op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/meldpunt De resultaten anonimiseren we, en verwerken we tot een overzicht per wijk in onze gemeente. Op basis hiervan overleggen we met de gemeente over hoe de situatie te verbeteren. Ga voor meer informatie naar onze website http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_algemeen

20-08-2020
Welkom op ons Meldpunt Luchtkwaliteit in onze gemeente Heusden.
Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden NMVH zet zich in voor het belang van een goede luchtkwaliteit in onze gemeente. We hebben nu een campagne die zich richt op onze inwoners. Daarvoor is gekozen omdat wij als burgers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het beschermen en verbeteren van de luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld door anders en minder te gaan stoken met of zonder houtkachels.

Voor het Meldpunt Luchtkwaliteit hebben wij Uw hulp nodig. Wij willen namelijk met dit meldpunt vastleggen hoe de dagelijkse situatie is van overlast door hout-stook, BBQ, verbranding van tuinafval en andere overlast-gevende activiteiten. Deze zaken kunt U melden via het formulier onderaan deze tekst. U mag meldingen maken telkens wanneer U last ervaart van een actuele gebeurtenis.

Uw melding wordt door ons verwerkt en met u persoonlijke gegevens zoals die door U zijn opgegeven. U maakt zelf uit welke gegevens U ter beschikking stelt. Wij doen dat conform de AVg-regels, en gaan daarmee zorgvuldig om. In de gegevens die wij publiceren op onze site of aan derden worden geen details vermeld van uw melding enkel en alleen het aantal meldingen vanuit een omgeving (wijk/ buurt). Uw melding wordt een jaar door ons bewaard/gebruikt. Hierna worden uw gegevens verwijderd uit ons systeem. Ook om er zeker van te zijn met recente informatie te werken.

De resultaten verwerken wij tot een overzicht per wijk in onze gemeente. Uw klacht verwerken wij in dit overzicht anoniem. Dat overzicht is belangrijk, omdat wij met die feitelijke gegevens kunnen vaststellen hoe ernstig de situatie binnen onze gemeente is op het gebied van soorten luchtvervuiling. en welke wijken daar het slechtste in scoren. Met de verzamelde gegevens willen wij met de Gemeente Heusden in overleg gaan om de ernst van de situatie aan te kaarten.

Uw persoonlijke situatie kunnen wij niet voor U oplossen. Wat wij wel kunnen met Uw hulp is feitelijke gegevens verzamelen. Deze gegevens zullen uiteindelijk leiden tot een betere luchtkwaliteit voor alle inwoners en dus ook voor U. Onze gemeente heeft toegezegd goed naar ons te zullen luisteren. Help ons met uw ervaring en maak melding van de overlast door hout-stook.

Met dit  formulier kunt U melding doen over de luchtkwaliteit in de gemeente Heusden en de overlast die U ervaart.

Meer informatie over het onderwerp luchtkwaliteit, treft u aan op deze website onder de noemer "luchtkwaliteit alemeen".

Wij danken u voor de medewerking
Werkgroep luchtkwaliteit


© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid