Home > Natuureducatie > Luchtkwaliteit algemeen


Luchtkwaliteit algemeen

Is biomassa een duurzame energiebron?06-07-2021
Meldpunt Luchtkwaliteit Heusden ontvangt 133 meldingen31-05-2021
Onverwachte benadering gezonde alternatieven voor hout stook10-05-2021
Wat gaat de Omgevingswet betekenen voor de luchtkwaliteit?27-04-2021
Moeten we eigenlijk nu wel een houtkachel aanschaffen?22-03-2021
Hout stook veroorzaakt 23% van het fijnstof in Nederland08-03-2021
Luchtkwaliteit en geurhinder01-03-2021
Stookalert van het RIVM15-02-2021
Eerste resultaten Meldpunt Luchtkwaliteit Heusden08-02-2021
Alternatieven voor hout stook (met prijsvraag)01-02-2021
Houtrook en gezondheid: je ziet het niet, maar het is er wel (deel 2)18-01-2021
Houtrook en gezondheid: je ziet het niet, maar het is er wel (deel 1)04-01-2021
Luchtkwaliteit en de longpatiënt21-12-2020
Alternatieven voor hout stook14-12-2020
Overlast houtstook melden bij de gemeente Heusden07-12-2020
Veilig stoken in houtkachels en open haarden30-11-2020
Stook niet bij windstil of mistig weer24-11-2020
Omgekeerd stoken geeft minder luchtvervuiling16-11-2020
Welkom op ons Meldpunt Luchtkwaliteit in onze gemeente Heusden10-11-2020
Stoken van hout: wat mag en wat mag niet03-11-2020
Luchtkwaliteit en de gezondheid van de liefhebber van hout vuurtjes!26-10-2020
Luchtkwaliteit kunnen we samen flink verbeteren19-10-2020
Luchtkwaliteit en welzijn18-10-2020
...maar ondertussen onderkent iedereen het belang van goede ventilatie04-09-2020
Presentaties thema-avond “luchtkwaliteit en houtstook”15-11-2019
Stooktips voor houtkachel en open haard10-11-2019
Overweldigende opkomst thema-avond ‘luchtkwaliteit en houtstook’10-11-2019
Luchtkwaliteit in de gemeente Heusden20-10-2019
Aanpak van houtstook wordt een gemeentelijke bevoegdheid14-10-2019
Verheugt u zich ook weer op de gezellige winteravond?16-09-2019

06-07-2021
Is biomassa een duurzame energiebron?
Bekende duurzame energiebronnen zijn zon, wind en water. Biomassa bestaat uit allerlei organische materialen. Dat kan van alles zijn: (snoei)houtafval uit de bosbouw en houtverwerkende industrie, rioolslib uit waterzuiveringsinstallaties, groente-, fruit- en tuin-afval (gft), plantaardige olie en vet uit de voedingsmiddelenindustrie, mest van veebedrijven en gewassen die speciaal voor bio-energie worden verbouwd, zoals koolzaad. Hoe duurzaam is biomassa eigenlijk, als het wordt gebruikt als energiebron? Is het net zo duurzaam als zond, wind en water? Daarover zijn de meningen verdeeld.

Bij het verbranden van biomassa komt CO2 vrij, net als bij aardgas, olie en kolen. De gedachte bij biomassa is dat de CO2 die vrijkomt weer wordt opgenomen door groeiend bos of ander organisch materiaal. Door het steeds te laten ‘aangroeien’ en daarna weer te gebruiken, raakt biomassa niet op. Het is een hernieuwbare bron, anders dan bij aardgas, olie en kolen. De discussie gaat erover of dit in de praktijk ook zo werkt. Bij welke vormen van biomassa wel, en bij welke niet? Wat zijn criteria om biomassa ‘duurzaam’ te kunnen noemen?

Deskundigen discussiëren over de duurzaamheid van bio-energie. Bijvoorbeeld over de vraag of het verbranden van hout (pellets) in uw kachel thuis of als (mee)stook van hout (pellets) in kolencentrales en biomassacentrales in plaats van fossiele brandstoffen helpt tegen klimaatverandering of dit juist verergert. Bij het verbranden van hout komt namelijk in één keer alle CO2 vrij die in tientallen jaren is vastgelegd, zelfs meer dan bij de verbranding van steenkool voor dezelfde hoeveelheid energie. Deze CO2 draagt op korte termijn bij aan klimaatverandering. Aanplant van nieuwe bossen kan wel helpen, maar het duurt tientallen jaren voordat die bomen flink gegroeid zijn en de CO2 opnieuw is opgeslagen in deze bomen.

Energiebedrijven in Nederland importeren biomassa van hout uit bossen in Europa en andere werelddelen, met name Noord-Amerika. De critici wijzen op de risico's voor het klimaat en ecosystemen als er op steeds grotere schaal hout verbrand wordt om energie te produceren. Fijn dat men onlangs tot inkeer is gekomen en deze vorm niet meer met subsidie wordt aangewakkerd. En op de schadelijke gevolgen voor natuur en gezondheid door stikstofverbindingen, fijnstof en andere luchtvervuiling die bij de verbranding vrijkomt.

Ook is er discussie over het landgebruik dat nodig is om biomassa te verbouwen: de grond waarop energiegewassen worden geteeld, kan niet worden gebruikt voor het verbouwen van voedsel of voor natuur. Verder wordt er verschillend gedacht over de vraag of er genoeg duurzame biomassa beschikbaar is om aan de toenemende vraag naar bio-energie te voldoen.

Vormen van bio-energie die wel CO2-voordeel kunnen geven vergeleken met fossiele brandstoffen, zijn onder andere biogas en het verbranden van organisch afval. Het gebruik van biogas in plaats van aardgas of gas uit kolen geeft meestal een flink CO2-voordeel. Vooral als het biogas afkomstig is uit de vergisting van rioolslib; als het afkomstig uit mest is het al veel minder duurzaam, omdat de waarde als meststof groter is dan de waarde als brandstof.

U kunt overlast door slechte luchtkwaliteit melden via het formulier op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/meldpunt De resultaten anonimiseren we, en verwerken we tot een overzicht per wijk in onze gemeente. Op basis hiervan overleggen we met de gemeente over hoe de situatie te verbeteren.

Ga voor meer informatie naar onze website http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_algemeen

31-05-2021
Meldpunt Luchtkwaliteit Heusden ontvangt 133 meldingen
De werkgroep Luchtkwaliteit van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) heeft als doel de luchtkwaliteit te verbeteren.
Eerste actie was om de problemen op het gebied van luchtkwaliteit in de gemeente Heusden in kaart te brengen. Hiervoor is sinds 28 oktober 2020 een Meldpunt Luchtkwaliteit online op natuurenmilieuheusden.nl

De resultaten van het eerste half jaar laat zien dat het Meldpunt voorziet in een behoefte: er werden 133 meldingen ontvangen.
Het hele rapport vind je HIER

Informatie over verantwoord stoken vind je HIER

Alle persberichten van het afgelopen half jaar vind je HIER

10-05-2021
Onverwachte benadering gezonde alternatieven voor hout stook
We hebben in deze campagne over hout stook van veel kanten gekeken hoe hout stook minder onze luchtkwaliteit binnen onze gemeente vervuilt. We hebben het nog niet gehad over alternatieven voor hout stook. Andere manieren bedenken om de gezelligheid vast te houden en andere manieren bedenken door dat helemaal zonder hout stook te doen. Win-win situaties voor onze gezamenlijke gezondheid en voor het milieu.

Daarom hebben we een wedstrijd uitgeschreven voor alle inwoners van onze gemeente Heusden. Een uitzending sprong er onmiddellijk bovenuit. Het is een onverwachte en humorvolle benadering voor de jury van deze wedstrijd. Verwacht werden ideeën om bijvoorbeeld in de vuurkorf alleen nog maar een plant te zetten. Bijgaande inzending van Monique uit Heusden heeft een zeer creatieve gedachte over hout stook. Daarnaast wijst zij terecht op de zorg voor het binnenklimaat in een woning. Een stoker trakteert zichzelf op gevaarlijk veel vervuiling in de eigen woning. Ook kaarsen en waxinelichtjes leveren vervuiling op van het binnenklimaat. Met haar toestemming publiceren wij haar voorstel. De jury heeft besloten haar inzending te bekronen met een gratis jaar lidmaatschap (looptijd van 12 maanden) van onze Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH).

De inzending van Monique uit Heusden:

"Als je een slechte relatie hebt, stook je die ook niet op met een houtkachel."

Het lijkt mij belangrijk om te stoppen met de uitspraken als 'gezellig, warmte, sfeer' te koppelen aan de hout stook. Koppel er woorden aan als 'verontreinigend, vervuilend, fijnstof'. Over 20 jaar wordt het verboden.
Dat is net als met sigaretten; je weet dat het dodelijk is maar verbieden doe je niet.

Kaarsen, waxinelichtjes en dergelijke zijn ook vervuilend voor het binnenklimaat.
Leer mensen weer terug te gaan naar zichzelf. Gezelligheid zit in jezelf.
Laten we stoppen met gezelligheid en warmte buiten jezelf te zoeken, zoek het in jezelf en het liefst in het samenzijn met anderen. Samen eten zonder hout stook en kaarsen kan ook hoor.

Succes,
Monique


De termijn van inzending voor deze wedstrijd is inmiddels verstreken.

Informatie over hout stook is terug te vinden op onze site www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit
U kunt overlast door slechte luchtkwaliteit melden via het formulier op www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/meldpunt.
De resultaten anonimiseren we, en verwerken we tot een overzicht per wijk in onze gemeente. Op basis hiervan overleggen we met de gemeente over hoe de situatie te verbeteren. Ga voor meer informatie naar onze website www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_algemeen


27-04-2021
Wat gaat de Omgevingswet betekenen voor de luchtkwaliteit?
Per 1 januari van het komende jaar zal de Omgevingswet in werking treden. Het is een wet die tientallen aparte milieuwetten samenvoegt in één wet. Daarmee zou alles eenvoudiger en beter worden. Met invoering van deze wet zullen een aantal bevoegdheden van Den Haag naar Heusden verhuizen. In de toekomst zullen alle aspecten die te maken hebben met de huidige structuurplannen en bestemmingsplannen in een keer integraal worden afgewogen. Dat heeft positieve en negatieve gevolgen, het schept kansen maar ook risico’s. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) is er grote voorstander van om het onderwerp Luchtkwaliteit op te nemen in de Omgevingsvisie van de gemeente Heusden.

De omgevingsvisie is vergelijkbaar met de structuurvisie van nu, maar gaat verder dan alleen de beschrijving van de ‘traditionele’ fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie gaat ook in op de samenhang tussen o.a. ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Daarnaast krijgen onderwerpen als gezondheid en duurzaamheid een plek. De omgevingsvisie vervangt alle strategische beleidsinstrumenten die over de fysieke leefomgeving gaan, zoals bijvoorbeeld de woonvisie, het milieubeleidsplan, het strategische gedeelte van het waterplan, het verkeers- en vervoerplan, de structuurvisie en delen van het groenbeleidsplan.

De Omgevingswet geeft aan dat de gemeente duidelijk moet zijn over de manier waarop inwoners en initiatiefnemers betrokken worden bij plannen en hoe de gemeente omgaat met initiatieven en input uit de samenleving. Een voordeel is dat alle aspecten in een keer integraal worden afgewogen. Als het goed gaat, zou dat uiteindelijk een beter resultaat (compromis) op moeten leveren, omdat de discussie tijdens het proces plaatsvindt, en niet achteraf per onderdeel.

Nadelen zijn er ook, zo blijkt onder andere uit 25 jaar ervaring in Nieuw Zeeland, met een vergelijkbare Omgevingswet. Uit de ervaringen down under blijkt dat financiële korte termijn gevolgen vaak zwaarder wegen dan de minder in geld uit te drukken langere termijn effecten. Kaalkappen en volbouwen blijkt dan zwaarder te wegen dan de waarde van biodiversiteit, waterkwaliteit of luchtkwaliteit.

Een ander voordeel is dat de gemeente meer bevoegdheden krijgt. Dit geldt ook voor luchtkwaliteit. Doordat luchtkwaliteit wettelijk beperkt geregeld is, kunnen gemeentes weinig doen aan bijvoorbeeld overlast door houtstook. Door dit onderwerp op te nemen in de Omgevingswet, kunnen voor dit onderwerp betere afspraken op gemeentelijk niveau gemaakt worden.

In Heusden wonen drieduizend mensen die last hebben van longproblemen. Voor deze groet groep inwoners is het van groot belang dat overlast door slechte luchtkwaliteit zo klein mogelijk blijft. Daarom pleit de NMVH voor het opnemen van een paragraaf over luchtkwaliteit in de Heusdense Omgevingsvisie.


U kunt overlast door slechte luchtkwaliteit melden via het formulier op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/meldpunt. De resultaten anonimiseren we, en verwerken we tot een overzicht per wijk in onze gemeente. Op basis hiervan overleggen we met de gemeente over hoe de situatie te verbeteren. Ga voor meer informatie naar onze website http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_algemeen.

22-03-2021
Moeten we eigenlijk nu wel een houtkachel aanschaffen?
Nu een houtkachel kopen als huisverwarming past naar onze mening niet in de tijd dat we leven, in een energietransitie. Met deze energietransitie wil de overheid en de politiek komen tot een samenleving met hernieuwbare energiebronnen. Dat is energie van natuurlijke onuitputtelijk energiebronnen. Dat zijn wind, waterkracht, zon, bodem- en buitenluchtwarmte. Biomassa staat daarbij ter discussie, omdat fossiele brandstoffen niet hernieuwbaar zijn. En binnen niet al te lange tijd moeten wij van het gas los.

Daarom willen wij wel wat opmerkingen maken over houtkachels. Wilt U toch een kachel aanschaffen dan is het verstandig de volgende zaken in ogenschouw te nemen. Stel vast waarvoor de kachel moet dienen. Voor af en toe gezellig bij te warmen of moet het hele huis daarmee worden verwarmd. Vaak worden kachels gekocht die een veel te grote capaciteit hebben. Al gauw is het er dan een sauna. De kachel wordt dan getemperd met als gevolg overbodige rookontwikkeling. Dus ook het rendement van een kachel is belangrijk. Is de schoorsteen afgestemd op de kachel. En voldoet de schoorsteen aan het bouwbesluit. Is er de mogelijkheid van opslag van voldoende droog hout. Is de vloer ruim rond de haard brandvrij. Hoe veilig is de haard voor kleine kinderen. Is er ruimte om de hete aslade veilig te kunnen legen.
Wat zijn de eisen van de overheid aan een kachel. En gaan die eisen binnenkort veranderen. Kachels in Nederland moeten een CE-keurmerk hebben en voldoen aan Europese normen. De normen voor houtkachels in Nederland zijn veel minder streng dan bijvoorbeeld in België, Duitsland en de Scandinavische landen. Daar liggen de normen veel hoger. In Duitsland mag de uitstoot maximaal 0,1% CO (koolstof monoxide) zijn. Bij Nederlandse kachels is de maximale uitstoot 1,0% (dat is dus tien keer meer). In Duitsland moet de kachel minimaal 73% rendement geven. Dat betekent de warmte die het huis ingaat en die niet via de schoorsteen verdwijnt. In Europees verband zijn de eisen 50% en die volgt Nederland. Er worden in Nederland geen eisen aan fijnstof gesteld, terwijl er in Duitsland en België strenge eisen zijn. In die landen mag een houtkachel maar 75 mg/m3 uitstoten en dat wordt zelfs 40 mg/m3.

Een kachel is een gesloten toestel en is daarom beter dan het aanleggen van een open haard. Een open haard is echt een grote vervuiler: meer dan 90% van de warmte gaat verloren en er is onvolledige verbranding. Populair is de pellet kachel, omdat deze kachel een hoge verbrandingsgraad heeft. Er worden geperste houtkorrels (pellets) voor gebruikt. De kwaliteit van de pellets is mede bepalend hoe hoog de vervuilende uitstoot is. Helaas worden deze kachels ingezet om de centrale verwarming en de warm watervoorziening van een compleet huis aan te sturen. Er zat tot 31 december 2019 zelfs subsidie op van de overheid. Heel wat mensen zijn daardoor op het verkeerde been gezet. Zij denken een duurzame kachel te hebben gekocht. Maar dat is niet zo. De kachel heeft wel het beste rendement van alle typen houtkachels, maar het blijft een houtkachel. En die houtkachel vervuilt dus de lucht en doet dat zeven dagen in de week. Immers alle organisaties die onze gezondheid bewaken zeggen om niet meer dan vier dagen per week te stoken en maximaal vier uur per dag. Voor de gezondheid van de stoker en voor de gezondheid van de omgeving.

U kunt overlast door slechte luchtkwaliteit melden via het formulier op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/meldpunt. De resultaten anonimiseren we, en verwerken we tot een overzicht per wijk in onze gemeente. Op basis hiervan overleggen we met de gemeente over hoe de situatie te verbeteren. Ga voor meer informatie naar onze website http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_algemeen.

Wij pleiten voor stokers die helemaal B.0.S. zijn: Bewust voor Omgeving Stokers!


08-03-2021
Hout stook veroorzaakt 23% van het fijnstof in Nederland
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) past vanaf dit jaar een nieuwe rekenmethode toe om het fijnstof in Nederland te bepalen. Dat doet zij om zich aan te sluiten bij de al bestaande Europese meetmethode. Een goede zaak. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) pleit er voor om meer meetpunten in te richten, zodat lokale en regionale verschillen ook zichtbaar worden.

De nieuwe methode is ingewikkeld, maar heeft gemakkelijk te begrijpen gevolgen, vooral voor onze gezondheid. Het RIVM zegt namelijk dat de bijdrage van hout stook door huishoudens aan de totale fijnstofuitstoot in Nederland geen 10% blijkt te zijn, maar 23%. De nieuwe rekenmethode neemt nu ook de gassen mee die na het verlaten van de schoorsteen neerslaan en zich omzetten in condenseerbare fijnstof.

Het Centraal Bureau voor Statistiek schat dat er in 2018 in Nederland ongeveer één miljoen houtkachels en -haarden, op zo'n 7,8 miljoen huishoudens. Er werd daarbij ruwweg een miljard kilo hout verstookt.

Hout stook door huishoudens is daarmee volgens de berekeningen van de Stichting Houtrookvrij goed voor maar liefst zes keer zoveel fijnstofuitstoot als van alle 8,6 miljoen personenauto’s die op 1 januari 2018 op kenteken stonden in Nederland.

Wat het RIVM nog niet eens meerekent is alle hout stook buiten de woning, zoals buitenhaarden, BBQ ’s en vuurkorven. Daarom denken deskundigen dat het de bijdrage van huishoudens aan het schadelijke fijnstof in Nederland nog hoger ligt dan die 23%.

Waarom weten we dat dan niet precies? Dat komt omdat we in Nederland de luchtkwaliteit veel te weinig echt meten. Het RIVM gebruikt modellen, die zijn gebaseerd op veronderstellingen en op wetenschappelijke onderzoeken. Daarnaast heeft het RIVM een aantal meetstations in beheer. Deze meetstations zorgen bij lange na nog niet voor een landelijke dekking. Gelukkig wordt er de komende jaren gewerkt aan een forse uitbreiding hiervan.

Zo wil onze provincie gaan investeren in twee nieuwe grote meetstations in onze provincie. En dat is hard nodig, want op het grondgebied van Heusden, en ook tot ver daarbuiten, worden er helemaal geen officiële 24-uurs luchtmetingen gedaan. Daarom vinden wij dat de gemeente Heusden als ondertekenaar van het Schone Lucht Akkoord zich hard moet maken om een van die meetpunten op ons grondgebied te krijgen.


Er zijn al initiatieven van verenigingen die samenwerken met het RIVM om te komen tot een fijnmazig meetnetwerk van particulieren. De NMVH onderzoekt de mogelijkheid dit ook binnen onze gemeente te gaan opzetten. Want meten is weten en dat is belangrijk voor onze gezondheid en voor onze leefomgeving. We weten dat dat nog een hele klus zal zijn!
U kunt overlast door slechte luchtkwaliteit nog steeds melden via het formulier op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/meldpunt. De resultaten anonimiseren we en verwerken we tot een overzicht per wijk in onze gemeente.
Op basis hiervan overleggen we met de gemeente over hoe de situatie te verbeteren.

Ga voor meer informatie naar onze website http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_algemeen.

01-03-2021
Luchtkwaliteit en geurhinder
Het stoken van hout kan voor de omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidseffecten en roetneerslag, samengevat als stookoverlast. Zo’n 10 tot 12% van de Nederlanders ondervindt geurhinder door houtstook in hun directe omgeving; veel burgers ondervinden schadelijke gezondheidseffecten van houtrook.

Het ervaren van geurhinder in de woonomgeving kan leiden tot gezondheidsklachten, onder andere doordat omwonenden de geur kunnen associëren met een ziekte of lichamelijke klachten, ook al zijn de concentraties van deze stoffen onder de toxicologische drempel.
Het waarnemen van een onaangename geur kan zorgen voor aanpassingen van het gedrag, bijvoorbeeld het sluiten van ramen en ventilatieroosters. Dit aanpassen van het gedrag wordt volgens de definitie van de WHO als gezondheidseffect gezien.
Het (veelvuldig) waarnemen van een onaangename geur kan leiden tot stress en/of depressieve klachten Het sluiten van ramen heeft tevens effect op het binnenmilieu van de woning. Gebrek aan ventilatie kan leiden tot (vocht)problemen en schimmel binnenshuis, en het toenemen van stoffen die binnenshuis in de lucht terecht komen.
Bij overlast spelen naast fysieke klachten ook psychische zaken een rol. Het ervaren van hinder verschilt heel erg van persoon tot persoon. Bij overlast kunnen zowel stoker als klager onaanvaardbaar gedrag vertonen. Belangrijk is te voorkomen dat de situatie (verder) escaleert. Een goed gesprek tussen stoker en gehinderde is belangrijk. Het is mogelijk daar buurtbemiddeling bij in te schakelen.
De Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden pleit voor stokers die B.O.S. zijn! Bewust van de Omgeving Stokers.

U kunt overlast door slechte luchtkwaliteit melden via het formulier op www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/meldpunt. De resultaten anonimiseren we, en verwerken we tot een overzicht per wijk in onze gemeente. Op basis hiervan overleggen we met de gemeente over hoe de situatie te verbeteren. Ga voor meer informatie naar onze website http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_algemeen.


15-02-2021
Stookalert van het RIVM
Hout stoken zorgt voor fijnstof en dat is schadelijk voor de gezondheid van omwonenden én de stoker zelf. Wanneer de open haard of houtkachel een uur brandt, brengt dat vijf eer meer fijnstof in de lucht dan een uur autorijden. Het verkeer veroorzaakt minder fijnstof in de lucht; steeds meer voertuigen hebben namelijk een roetfilter of zijn elektrisch. Ook denkt men ten onrechte dat de industrie, lucht- en scheepvaart en elektriciteitscentrales veel grotere fijnstofbronnen zijn dan huishoudens die hout stoken.

De rook die vrijkomt bij het stoken van hout is ongezond. De rook bevat schadelijk stoffen zoals fijnstof, koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. De houtrook is voor iedereen ongezond. Maar vooral kwetsbare groepen kunnen last hebben van de rook: mensen met een long-, hart- of vaatziekte, ouderen en kleine kinderen. Hoe meer luchtverontreiniging, hoe groter de kans dat mensen gezondheidsklachten krijgen.

Bij ongunstige weersomstandigheden, zoals weinig wind en/of mist, blijft houtrook langer hangen. De lucht wordt dan slecht ververst. En houtrook kan bestaande luchtvervuiling verergeren, er is dan sprake van smog.

In het geval van smog door fijnstof geeft het RIVM een stookalert af. Met een stookalert roept het RIVM mensen op om dan geen hout te stoken. Het stookalert van het RIVM is gebaseerd op de weersverwachting van het KNMI. U kunt zich ook aanmelden als abonnee. U ontvangt dan een e-mail als er een stookalert wordt afgegeven. Kijk op rivm.nl/stookalert voor alle informatie over het stookalert en om u aan te melden

Kijk voor de actuele smogsituatie in Nederland op de website van het landelijk luchtmeetnet www.luchtmeetnet.nl/. Meer informatie over smog vindt u op de website van het RIVM.

Wanneer u minder uw open haard of houtkachel gebruikt, levert dat al een belangrijke bijdrage aan schonere lucht.

De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden pleit voor stokers die B.O.S. zijn! Bewust van de Omgeving Stokers.

U kunt overlast door slechte luchtkwaliteit melden via het formulier op www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/meldpunt. De resultaten anonimiseren we, en verwerken we tot een overzicht per wijk in onze gemeente. Op basis hiervan overleggen we met de gemeente over hoe de situatie te verbeteren. Ga voor meer informatie naar onze website http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_algemeen

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid