Home > Duurzaamheid > Archief duurzaamheid


Archief duurzaamheid


29-06-2015
Scala en Duurzaamheid
De wereld wordt zich steeds beter bewust van de noodzaak om goed te (gaan) zorgen voor de aarde en alles wat daar op leeft. Ook bij de basisscholen wordt dit steeds meer onderkend.
Dat is de reden dat het bestuur van de Heusdense stichting Scalascholen, waar 13 basisscholen onder ressorteren, een nieuwe functie in het leven heeft geroepen: Coördinator Duurzaamheid, Natuur- en Milieu-educatie.

Ik heb de schone taak gekregen om binnen alle afdelingen van de organisatie de verduurzaming vorm te geven en te begeleiden.
Vorig jaar is de stichtingsbrede ‘Visie op duurzaamheid en Leefbaarheid’ ontwikkeld door het bestuur, management en schoolleiderscollectief. Deze visie is te vinden op de website www.scalascholen.nl.

Deze visie is het uitgangspunt voor het maken en uitvoeren van beleid op de 13 basisscholen om die verduurzaming daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Ik begeleid de schoolleiders daarbij waar nodig en heb daarnaast ook een aantal praktische taakgebieden. Een aantal daarvan hebben natuurlijk rechtstreeks betrekking op het primaire proces: het onderwijs geven aan de groepen 1 t/m 8 van alle basisscholen. Daarvoor worden een aantal zelfontwikkelde (voorbeeld)lessen gegeven, als basis voor een doorgaande leerlijn door de hele basisschooltijd van de volgende generatie. Want om die volgende generatie gaat het natuurlijk! Die moet op een (meer) verantwoorde manier omgaan met onze aardbol… Enkele prioritaire onderwerpen daarin zijn natuurlijk afval, energie, hergebruik en respect voor alles wat leeft.
Maar het directe onderwijs is niet het enige wat van belang is voor een duurzaamheidsbewustzijn… ook wordt er gewerkt aan het aanpassen van de schoolpleinen en –tuinen. Die omgeving moet groener, belevender, uitdagender worden en meer geïntegreerd worden in de onderwijstijd. Deze overtuiging is gebaseerd op een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken die in de laatste jaren zijn gedaan en gepubliceerd waardoor nieuwe en aanvullende inzichten zijn ontstaan betreffende de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Zo is bijvoorbeeld bewezen dat ‘groene’ schoolpleinen pestgedrag enorm verminderen in vergelijking met ‘grijze’schoolpleinen.
Bij de volgende Scalascholen wordt nu actief gewerkt aan de metamorfose van de schooltuin en/of speelplaats:
De Bolster in Drunen is doende met het uitvoeren van een heel breed plan; niet alleen het plein en de tuin worden aangepakt, maar een zeer gemotiveerd team van ouders, buurtbewoners én teamleden gaan ook de schoolomgeving in de wijk mee transformeren. De eerste activiteiten ‘buiten en binnen het schoolhek’ hebben op de NL-Doet-dag al plaatsgevonden. En vorig jaar hebben we met een klein ouderteam al een “eet- en zintuigtuin” gemaakt, waar ook les gegeven wordt.
De Bussel in Vlijmen heeft met hun prachtige plan gescoord bij Jantje Beton!

Onder hun supervisie wordt het hele schoolplein omgetoverd de komende maanden. Veel ouders hebben zich al aangemeld om een steentje bij te dragen bij de uitvoeringswerkzaamheden.
De Lambertusschool in Haarsteeg heeft al enkele jaren een heel actief klein tuinteam van ouders, waarbij deelnemers van zorgboerderij de Deel het onderhoud van de natuur voor hun rekening neemt. Daarnaast komen op de gymzaal van de school binnenkort zonnepanelen. Daarvoor wordt nu door Energiek Heusden de Crowdfunding opgestart.
En –last but not least!!- heeft basisschool Jongleren in Drunen al sinds 2009 (toen was het nog OBS ’t Vlot) een moes-beleef-natuurtuin die onder de bezielende leiding van ‘tuinmoeder’ Carinne een lust is voor het oog.

BS de Vijfhoeven in Vlijmen en SBO de Regenboog in Drunen zijn nog in de fase van planvorming en hard op weg om binnenkort ook echt aan de slag te gaan.
Voor deze laatste drie scholen, maar ook voor de andere scholen is meer hulp van ouders en omwonenden meer dan welkom. Ook al is het gewoon een keer een halve dag in het weekend of een paar uurtjes bij de organisatie, of voor het doneren van materialen of uitlenen van machines en gereedschappen. Samen iets moois ‘neerzetten’ voor (en mét!) de kinderen is erg leuk en je wordt er als mens zelf ook heel blij van.
Een laatste en zeker niet onbelangrijk aspect van mijn werk is het heel praktisch verduurzamen van de eigen organisatie. Kortom het verbeteren van de eigen faciliteiten (gebouwen en installaties) en ook van het eigen gedrag inzake afval, energie, inkoop, recycling etc.
Natuurlijk is het verduurzamen van de door Scala gebruikte energiebronnen ook een aandachtspunt. Zo is de stichting zeer aktief betrokken bij Energiek Heusden, de energiecoöperatie van onze gemeente die vorig jaar is gestart. Eén van de projecten is het plaatsen van zonnepanelen op zoveel mogelijk gebouwen. Helaas is de investering te groot voor de scholenstichting, maar er wordt hard gewerkt aan alternatieve financieringsvormen.
Een uitdagende job met veel mogelijkheden, maar ook met veel hobbels en valkuilen. Daarom is de hulp van gemeente, provincie, bedrijfsleven en –zeker niet in de laatste plaats- de Natuur- en Milieuvereniging meer dan welkom.

Walter Tuerlings

12-10-2014
Dynamische wegwijzer toont fietser snelste route naar station
In ’s-Hertogenbosch is een kruising voorzien van een dynamisch bord dat aangeeft hoe je als fietser het snelst aan de overkant komt.
Het gaat om de kruising Orthenseweg–Citadellaan–Vogelstraat. Een nieuw bord geeft fietsers uit de richting Aartshertogenlaan de snelste oversteek aan richting het station.

Er zijn twee mogelijkheden voor fietsers vanuit de richting Aartshertogenlaan om de kruising over te steken. Via speciale meetapparatuur wordt gemeten welke oversteek het snelst is. Dit is vervolgens te zien op het bord.

Als fietser zit je dan in een groene golf. Dit betekent dat als het bord via een groene pijl aangeeft dat linksom het snelst is, je ook groen licht hebt bij de volgende oversteek.

Dit bijzondere bord is hier geplaatst omdat deze route straks onderdeel uitmaakt van de snelfietsroute Oss – ’s-Hertogenbosch (F59).

(Redactie)

28-09-2014
Investeren in fietsvoorzieningen
Investeren in relatief goedkope fietsvoorzieningen …. of in auto’s?
Steeds meer mensen (willen) gaan fietsen en nu ook door de komst van de elektrische fiets het woon-werkverkeer per fiets toeneemt, wordt het steeds belangrijker dat er een heel goede fietsinfrastructuur komt. Veel mensen zijn bereid langere afstanden, tot 15 kilometer, naar hun werk te fietsen als de fietsroute maar snel en comfortabel is. Het investeren in goede fietsverbindingen kan wel eens beter zijn dan het investeren in autoverkeer.

Wat kost een nieuwe fietsbrug of een nieuw fietspad?
“Veel, heel veel” …..zal de verkeerswethouder of zijn ambtenaar geneigd zijn te zeggen. Maar daarmee is de kous toch niet echt af.
Naast het feit dat niet alleen de provincie maar ook “Europa” heel veel geld beschikbaar stelt voor goede fietsprojecten leveren fietsinvesteringen namelijk meestal ook wel wat op.
Nu de fiets een steeds grotere rol gaat spelen in het mobiliteitsbeleid, wordt het ook steeds belangrijker om te weten of fietsinvesteringen renderen.

Het maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse is dan van belang. En ook hoe de kosten en baten liggen ten opzichte van investeringen in autoinfrastructuur.
Dat is de reden waarom in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een webtool MKBA Fiets is ontwikkeld.
Hoeveel mensen stappen bijvoorbeeld over van de auto naar de fiets door de aanleg van nieuwe fietsstructuur? Wat levert dat op als je kijkt naar het ziekteverzuim of verkeersveiligheid?
Veronica ten Holder (directeur Commissie voor de MER) is blij met de nieuwe MKBA Fiets en is er groot voorstander van om ook de zachte waarden een evenwichtige rol in de MKBA te geven:
“Ik denk dat de MKBA hulp kan bieden bij het zichtbaar maken van maatschappelijk nut vertaald in geld van zachte milieuwaarden. Wat je ziet is dat de discussie ‘moet een project doorgaan of niet?’ gauw gedomineerd wordt door geld en als je erin slaagt om met een MKBA ook zachte effecten als milieu, landschap en gezondheid te vertalen in economische termen, dan is de besluitvorming hier erg mee gebaat, want dan breng je ‘profit’ beter in balans met ‘planet’ en ‘people’.
Er is nog veel winst op dit punt te behalen.
Als je natuur in een MKBA in PM of in ‘+ en -’ uitdrukt, dan is het feitelijk onzichtbaar in de discussie.
Ik zie een aantal goede acties, zoals de natuurpuntensystematiek * van het PBL en de recente studie van het PBL over gezondheid in MKBA’s. Prima acties om zachte milieueffecten in de MKBA in balans te brengen met hardere (economische) effecten.”


De ontwikkelde webtool MKBA Fiets biedt een globale inschatting van kosten en baten. Goed om een brede eerste indruk te krijgen.
Het zou goed zijn als ook de gemeente Heusden met een brede blik naar haar gehele infrastructuur kijkt en zich nog intensiever bezighoudt met de uitvoering van een goede fietsinfrastructuur.
Een van de prioriteiten daarbij zou het ontbrekende deel van de fietssnelroute Waalwijk – Den Bosch moeten zijn: een goed plan maken….en uitvoeren….en daarbij de subsidiemogelijkheden niet uit het oog verliezen.

Herman Peters (met dank aan “Fietsverkeer”)

*De Natuurpuntenindex onderzoekt in hoeverre de kwantiteit en de kwaliteit van de natuur verandert als gevolg van een project. Bij het vaststellen van de kwaliteit van natuur wordt vervolgens zowel de kwaliteit van een afzonderlijk type ecosysteem beschouwd als de bijdrage van dat ecosysteem aan de complete soortenrijkdom op een hoger ruimtelijk schaalniveau (landelijk, Europees of mondiaal). Zodoende weegt een verandering in ecosystemen die veel bedreigde soorten bevatten zwaarder.16-04-2014
Energiek Heusden
Onder de naam ‘Energiek Heusden’ wordt hard gewerkt aan de oprichting van een Lokale Duurzame Energie Coöperatie in de gemeente Heusden. Van onze vereniging zitten Ad Kuijpers en Cary Driessen in de werkgroep ‘reductie’. Doel van deze werkgroep is om zoveel mogelijk energie te gaan besparen. Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van onze vereniging.

De werkgroep kan nog enige versterking gebruiken. Wil je ook meehelpen met het verminderen van het energieverbruik in de gemeente, laat het dan weten aan Ad ( adenmechi.kuijpers@home.nl ) of Cary ( cadriessen@hotmail.com)

23-03-2014
Jaarverslag commissie Duurzaamheid 2013
Zonnepanelenactie:
In 2013 hebben we een zonnepanelenactie georganiseerd binnen de gemeente Heusden. Na twee drukbezochte informatie avonden hebben de door ons aangeleverde leveranciers bijna 500 panelen verkocht. Onze ambitie lag hoger, maar we zien dat onze actie veel op gang heeft gebracht: we zien steeds meer panelen op de daken binnen de gemeente Heusden. Onze actie onderscheidt zich door de keuze van de panelen die ook in het bewolkte weertype van Noord-Europa nog voldoende rendement leveren en door het meten. Met goedgekeurde apparatuur worden alle installaties doorgemeten zodat kopers weten dat ze een goede en goed geïnstalleerde installatie hebben gekocht. Ook de gemeente Heusden zelf gaat nog 9 panelen plaatsen en Woonveste heeft concrete plannen met zonnepanelen voor hun huurders. Een goede berekening laat zien dat ook zonder subsidie zonne-energie nog steeds loont.

Repair Café
Een andere mooie ontwikkeling is het Repair Café. In de kern Drunen hebben we inmiddels in 2013 drie edities achter de rug, er komen veel mensen op af met te herstellen kleding, kleine huishoudelijke artikelen, maar ook fietsen. Reparatie die gezamenlijk met de eigenaar opgepakt worden, naast het motto dat repareren loont, vinden we ook het sociaal aspect belangrijk. Er zijn ruim voldoende vrijwilligers aanwezig/beschikbaar in Drunen.Dit jaar krijgen we te maken met een verhoging van de eigen bijdrage aan het Landelijke “Repair Cafe” . Het heeft voordelen om onder de paraplu van een landelijke organisatie te hangen maar wellicht kunnen we ook zonder. Samen met het bestuur gaan we kijken naar de voor- en nadelen en nemen een besluit hierover.

Oprichting Lokale Energie Coöperatie (EnergiekHeusden)?
Een andere mooie ontwikkeling is dat de NMVH samen met een grote groep andere deelnemers zoals Woonveste, Rabobank, ANV, ZLTO, Scala scholen, RKDVC, Heusdens Bedrijvenplatform, Gemeente Heusden, autobedrijf Hamers, het Groene Woud, VIBA-Expo de haalbaarheid van een Lokale Energie Coöperatie onderzoekt.

Zij hebben met elkaar een initiatiefgroep gevormd en hebben een informatieavond voorbereid op 12 februari 2014. Het doel van deze avond is om voldoende vrijwilligers bij elkaar te krijgen die met elkaar vanuit de diverse werkgroepen een Lokale Energie Coöperatie (LEC) oprichten. Het doel van een LEC , die inmiddels de naam heeft gekregen van EnergiekHeusden, is om te gaan voor betaalbare, eigen en duurzame energie voor alle inwoners en bedrijven in de Gemeente Heusden. De eerste avond voor de vrijwilligers is al achter de rug. Op 26 februari hebben deze vrijwilligers verdeeld over vijf werkgroepen Bestuur, Communicatie, Sport, Reductie en Productie niet alleen kennisgemaakt met elkaar, maar ook al nagedacht over concrete plannen van hun werkgroep.

Of en welke rol de NMVH in de LEC mogelijk gaat spelen, wordt eerst op de agenda van de bestuursvergadering besproken.

Schaliegas.
Schaliegas heeft in 2013 volop in de belangstelling gestaan. Mede door het schaliegas NEE zijn de proefboringen in Nederland voorlopig opgeschort. Gemeenten zijn nu met elkaar en met de provincies in gesprek over schaliegas en naar stappen naar het gebruik van duurzame energie en het afbouwen van het gebruik van fossiele energiebronnen. De gemeente Boxtel wil zich in gaan zetten om te desinvesteren in fossiele energie. De eerste discussiebijeenkomst van de diverse gemeenten heeft plaatsgevonden op 13 december.

Gebruik bestrijdingsmiddelen.
Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen is volop in de belangstelling geweest. De gemeente heeft besloten over te gaan op niet-chemische bestrijding. De provincie geeft in een rapport aan dat dat goed kan, en ook niet veel duurder hoeft te zijn. De gemeente onderzoekt nog welke methode het moet worden.

Algemeen
Er zijn veel onderwerpen die je bij de commissie duurzaamheid kan beleggen, onderwerpen waarbij “men” vindt dat de “NMVH “er iets mee moet”. We vinden dat zelf ook, er spelen veel onderwerpen op het aspect duurzaamheid en/of milieu waar we iets van vinden en dat zouden we ook graag uit willen dragen. Waar we als NMVH voor gekozen hebben is dat we alleen aspecten/onderwerpen oppakken als zich daar ook voldoende vrijwilligers mee bezig willen houden. Vrijwilligers die in goed staat zijn om voors en tegens te bekijken, zich in willen lezen in een bepaalde materie en daar vervolgens het bestuur in adviseren. We zijn en blijven dus vooral op zoek naar vrijwilligers die zich met “duurzaamheid” bezig willen houden.

Cary Driessen tel. 06 53641878
voorzitter commissie duurzaamheid

25-06-2012
Biologisch groentepakket
Bij tuinderij de Tuin uit Helvoirt kunt u biologische groentepakketten bestellen. Deze pakketten kunt u één maal per week afhalen op een afhaaladres in Drunen, Nieuwkuijk of Waalwijk.

De voordelen op een rijtje:
- de groentes zijn zeer vers,
- en biologische geteeld, wat inhoudt dat er geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt,
- u eet wat het seizoen brengt,
- het is kleinschalig,
- er worden geen lange afstanden met de groentes afgelegd,
- u weet waar uw groentes gekweekt worden en kunt altijd met vragen bij de Tuin terecht,
- de smaak is veel beter dan de groentes uit de gangbare voedselindustrie,
- u hoeft niet na te denken wat u zult gaan eten, dat bepaalt de inhoud van het pakket voor u.

Een groentepakket bevat meestal 4 of 5 ‘hoofd’groentes en 1 of 2 ‘bij’groentes. U kunt aangeven welke groenten u echt niet in uw pakket wilt hebben (uitsluitingen).
Er zijn verschillende maten te bestellen: mini, klein-gezin, middel en groot.

Voor de lezers van Natuurlijk geldt: Wie nu een proefabonnement van 4 weken neemt, betaalt slechts voor 3 pakketten: opgeven voor 1 juli.

Bij de Tuin kunt u ook terecht voor een biologisch fruitabonnement en een aardappelabonnement.

Voor meer informatie en de prijzen zie de site van de Tuin:
www.tuinderij-detuin.nl
of mail naar:abonneepost@tuinderij-detuin.nl

30-03-2012
Nieuw gratis eBook van Jan Juffermans
Mijn hemel! Wat gebeurt er op aarde? is de titel van het nieuwe eBook van Jan Juffermans, die in september (2011) een lezing verzorgde voor de Natuur- en Milieuvereniging over de Mondiale Voetafdruk.
Volgens dit boek is klimaatverandering hét probleem niet, maar het gevolg van overbelasting van de aarde veroorzaakt door de groeiende overbevolking en overconsumptie. Denk hierbij aan overbevissing, afname biodiversiteit, ontbossing, tekorten aan grondstoffen etc.
In dit Ebook, dat u gratis kunt downloaden of op uw pc scherm kunt lezen, wordt aangegeven wat de problemen zijn en wat we daaraan kunnen en zouden moeten doen. Het bevat 48 geïllustreerde pagina’s en ruim 35 links naar de bronnen en achtergrondinformatie.

onze voetafdruk

22-12-2011
Nacht van de nacht 2011
De Nacht van de Nacht was een succes….
Ook dit jaar werd er eind oktober aandacht gevraagd voor de toenemende aanwezigheid van kunstlicht ’s nachts.

Voor de zevende keer werd de landelijkeNacht-van-de-Nacht georganiseerd. In Brabant wordt deze actie gecoördineerd door de Brabantse Milieu Federatie.
Wat aantal deelnemers betreft aan de her en der georganiseerde activiteiten kunnen we tevreden zijn: meer dan 3100 mensen in Brabant namen er aan deel. Wandelingen, een vaartocht in de Biesbosch, sterren kijken in ’s-Hertogenbosch, speurtochten naar het nachtleven….
Ook onze vereniging was een van de organisatoren.
Onder leiding van Peter van de Velden wandelden 35 liefhebbers ( de meesten niet-leden ) vanaf café de Klinkert in Drunen langs de Roeivijver, de oude trimbaan en het kanaal. Voor velen onbekend terrein. Een goede gelegenheid dus om er kennis mee te maken!
De lichthinderkaart ( men kon opgeven waar men last heeft van nachtelijke lichthinder ) leverde 120 reacties op. De Brabantse Milieu Federatie gaat nu in overleg met gemeentes en bedrijven om te kijken of daar een oplossing voor gevonden kan worden.
Want daar draait het uiteindelijk om: het nemen van structurele maatregelen om onnodige en hinderlijke verlichting tegen te gaan.
Pas dan kunnen we zeggen dat de Nacht-van-de-Nacht ècht een succes is.

Noor Peters – van Dijk

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid