Home > Beheer Natuurgebieden > Projecten


Projecten


10-05-2017
Werkgroep helpt Natuurmonumenten
De landschapsgroep werkt niet alleen in de eigen natuurgebieden. Ook in natuur die eigendom is van o.a. de gemeente, het Waterschap en Natuurmonumenten worden regelmatig hand- en spandiensten verricht.

In het Brabants Dagblad van 28 maart jl. stond een mooie reportage over het werk dat voor Natuurmonumenten is uitgevoerd aan de Zeedijk bij Elshout.

Ga voor het hele verhaal natuurenmilieuheusden.nl

21-08-2014
Verwonderingsfietstocht langs parels van bomen (Zaterdag: 23 augustus 2014 van 9.00 tot 12.30)
In verschillende natuurgebieden waar de Natuur- en Milieuvereniging
gemeente Heusden werkt, worden mooie bomen uitgezocht. Bomen die
de potentie hebben om Toekomstboom te worden, bomen die uit kunnen
groeien tot imposante exemplaren.
Het uitzoeken en de zorg voor de potentiële toekomstbomen zal gebeuren
door leden van de landschapsgroep van onze vereniging samen met een
boomdeskundige, de heer Ton Stokwielder, bestuurslid van de organisatie
“Wereldboom”. In het natuurpark en langs het Afwateringskanaal zijn de
bomen al uitgezocht. Maar ook langs de Heidijk staan mooie bomen.
Tot nog toe heeft één boom echt de status van toekomstboom gekregen.
Daar waar de Heidijk de Meerdijk kruist staat een prachtige eik, die met
zijn takken alle kanten op heeft kunnen groeien (zie foto).
In het kader van dit project hebben wij twee activiteiten georganiseerd:
Verwonderingsfietstocht langs parels van bomen.
De eeuwenoude eik in de Duinen, de Tamme kastanje op de Pessaert, de
Zilveresdoorn langs het kanaal, de linde, de els, de ratelpopulier ………..
Gids: boomdeskundige Ton Stokwielder
Voor wie: leden van onze vereniging.
Vertrekpunt: de brug over het Drongelens Kanaal aan het einde van de
Torenstraat in Drunen.
Dinsdag: 9 september 2014 van 20.00 tot 22.00: Lezing
Wereldbomenavond: nadere info in de volgende Natuurlijk Digitaal.

(Joost van Balkom)

29-03-2013
Natuurprojecten
Ter vergroting van de biodiversiteit en ter bescherming van het landschap is de natuur- en milieuvereniging met verschillende projecten bezig.


De projecten zijn:

a. Langs het Drongelens kanaal: herstel Heidebiotoop en verschraling deel van het talud.

b. In de Zeeg wordt samen met de gemeente een maisakker omgezet naar natuurgebied.

c. In natuurpark "De Ottershoek" wordt samen met het technasium van het d'Oultremontcollege gewerkt aan de ontwikkeling van een insectenhotel

d. De warme zuidhelling van de Heidijk tussen Overlaatweg en de Zeeg in Nieuwkuijk wordt extensief beheerd om de zeldzame plantensoorten met bijbehorende insecten te behouden.

e. Het maken en plaatsen van rustbanken.

f. Opruimdagen zwerfvuil.

a. HERSTEL HEIDE-BIOTOOP

Langs het Drongelens kanaal, tussen de brug aan de Torenstraat en de Zomerkade in de overlaat, liggen nog de restanten van oude heideveldjes.
Heideveldjes waar eens hagedissen, veldkrekels en bijzondere sprinkhanen voorkwamen. Door bosopslag verdween het licht en de warmte en daarmee ook de heide en zijn bijzondere dieren.
Ter vergroting van de biodiversiteit wil de natuurvereniging deze heideveldjes herstellen.
Zorgen dat de heide terugkomt en dat de nog aanwezige vuilbomen zich verder kunnen ontwikkelen.
In 2011 zijn we begonnen met het verwijderen van eikenopslag. Dit gebeurt met de kettingzaag. Tegenwoordig moet je om te mogen zagen gecertificeerd zijn. De zagers hebben afgelopen maand een cursus gevolgd en hun zaagdiploma behaald.
Na het zaagwerk in 2011, is afgelopen jaar het gebied geinventariseerd. En .. de eerste hagedissen zijn op enkele plaatsen al weer gesignaleerd.

b.NATUURGEBIED IN DE ZEEG

Boomplantdag 2013Woensdag 20 maart was het koud, ijskoud! 180 leerlingen van 9 verschillende basisscholen komen ons en de gemeente helpen met het planten van duizenden jonge boompjes. De boompjes worden geplant op een voormalige maïsakker, gelegen in de Zeeg, naast de Driewiel. De gemeente plant een bos en wij planten een 220 meter lange heg, die voor het grootste deel zal bestaan uit meidoorn. Deze meidoorn zal een dichte haag gaan vormen. Voor de tijd van het prikkeldraad waren er veel van dit soort hagen. Door de stekels van de planten worden de dieren tegengehouden. Maar wij planten vandaag niet om het vee tegen te houden, maar om de biodiversiteit te vergroten. Patrijzen kunnen er schuilen, wanneer een roofvogel langskomt, zangvogeltjes kunnen in de meidoorn veilig een nest bouwen. In de herfst kunnen de trekvogels van de vruchten eten. Insecten komen af op de nectar, spitsmuizen weer op de insecten en roofvogels weer op de muizen.
Om 9.00 uur na een woordje van wethouder Margot Mulder deelden we de scheppen uit en gingen aan de slag met planten. Zware scheppen, vette natte grond. Het viel voor de leerlingen niet me . Het was zwaar werk en het was ijskoud. Toch deden de jongens en meisjes goed hun best en tegen 10.30 was er al veel geplant en was de helft van de heg al geplant. Ook het bos van de gemeente ging als een speer. Super! Vanwege de kou stopten we om 10.30. De mensen van onze eigen landschapsgroep maakten het werk af.
Tegen half een was het werk klaar. Er stond een mooie nieuwe heg! Een heg die als hij over 8 jaar volgroeid is , zal worden gevlochten, gelegd heet dat eigenlijk.
Maar eerst zullen we de komende jaren gaan inventariseren. Welke planten vogels en andere dieren gaan zich hier op deze voormalige maïsakker vestigen. We zijn heel benieuwd.c. MAKEN VAN EEN INSECTENHOTEL


foto: afkomstig van site www.bijenhotels.nl

Het gebied de Baardwijkse Overlaat, specifiek de warme kanaaltaluds, is altijd erg rijk geweest aan wilde bijen. Echter de laatste decennia gaan de soorten , maar ook de aantallen achteruit.
Behalve de honingbij, komen er in ons land nog zo'n 300 verschillende "wilde" bijen voor. Deze wilde bijen zijn weer te verdelen in: sociale bijen, hommels en solitaire bijen. Terwijl de hommels, net zoals de honingbijen in staten samenwonen met koningin, werksters en darren, leven de solitaire bijen alleen. Er is daar enkel sprake van wijfjes en mannetjes. Ieder wijfje zorgt voor haar eigen nestplaats en broedverzorging. Er zijn ook solitaire bijen, die net als de koekoek hun eitjes gewoon in nesten van ander bijtjes leggen. We noemen ze parasitaire bijen. Wilde bijen zorgen voor een groot deel voor de bestuiving van onze bloemen. Vaak heeft iedere wilde bij zijn eigen specifieke vliegplant, waarvan ze het stuifmeel en de nectar verzamelt voor haar broed. Verdwijnt deze plant dan verdwijnt vaak ook de wilde bij en ook zijn koekoeksbij. Verder is het belangrijk dat er voor de wilde bij goede nestgelegenheid is. Bijen zijn zeer gebonden aan een bepaalde manier van nestbouw. Meestal zal een bij op zoek gaan naar een bepaalde holte. Dat kunnen natuurlijke gaten of spleten zijn in hout, bomen, muren, holle stengels van riet of andere planten.
Ze gebruiken ook gangen die door andere insecten zijn gegraven. Zandbijen graven hun nesten in de grond. De bij maakt van stuifmeel en nectar een bolletje en legt daarop het eitje. Daarna bouwt de bij een tussenschotje en begint aan een tweede bolletje enz tot het stengeltje of het gangetje vol is. Na een tijdje komt het eitje uit en is er een nieuw bijtje.
Wij kunnen de wilde bijen helpen door de aanplant van nectar en stuifmeelplanten. Hier zijn we al mee begonnen. Speciaal voor de hommels zijn er wilgen geplant. Verder zijn er tientallen sporkehout geplant. Dit boompje heeft het hele seizoen door nectar en stuifmeel. Veel bijtjes zijn dol op deze plant. Ook zijn er lindebomen geplant. Lindes worden erg groot en geven veel nectar.
Niet alleen het eten is belangrijk, maar ook de nestgelegenheid. Daarom gaan wij in het natuurpark "De Ottershoek" een bijenhotel, insectenhotel maken. Dit gebeurt samen met de leerlingen van het technasium van het d'Oultremontcollege. Nadat de leerlingen zich hebben ingelezen en informatie hebben opgedaan over de wilde bijen, gaan zij een maquette maken van hun bijenhotel. Is dat klaar en goed bevonden dan gaan we samen aan de slag om op een zonnig plaatsje in de Ottershoek het bijenhotel te realiseren.


e. HET MAKEN EN PLAATSEN VAN BANKENIn de natuurgebieden in de Baardwijkse Overlaat wordt steeds meer door jong, maar vooral door oud gewandeld. Wanneer je af en toe eens wilt rusten of zittend van de omgeving wilt genieten biedt een stevige bank uitkomst.
Daarom maakt de natuurvereniging, in de personen van Marc en Albert, houten banken op mooie plaatsen. Op de foto is Albert met een schilmes een stam aan het schillen. Na het schillen zaagt Marc de stam in de lengterichting door. Van de twee gladde helften kunnen twee banken worden gemaakt. Een paar stevige steunen op de juiste hoogte eronder en klaar.
In natuurpark de Ottershoek en langs het Drongelens kanaal zijn de eerste 7 banken al geplaatst.f ZWERFVUILDAGENMet regelmaat maakt de werkgroep landschapsbeheer natuurgebieden schoon.
Vier keer per jaar wordt de Heidijk tussen de Overlaatweg in Drunen en de Zeeg in Nieuwkuijk nagelopen en het vuil wordt opgeruimd. Ook het gebied van de Baardwijkse Overlaat met daarin het Vlinderveld, de kanaaltaluds en de Kanaalweg wordt, wanneer dit nodig is , ontdaan van zwerfvuil.
En wanneer de Maas hoogwater heeft gehad, maken wij in het voorjaar de oevers schoon. (zie foto)
Wanneer we aan de slag gaan dan staat dit ook op de site van Nederland Schoon, zodat ook de mensen van buiten de vereniging mee kunnen helpen.

11-03-2013
Het Nationaal Kampioenschap Maasheggenvlechten.
Sinds mensenheugenis vormen de Maasheggen de scheiding tussen kleine percelen weiland. Het gebied wordt beschouwd als het Oudste Landschap van Nederland. Om het oude regionale ambacht heggenvlechten nieuw leven in te blazen en dit unieke landschap in ere te houden, is het Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten opgezet. Elk jaar komen weer duizenden mensen af op deze gezellige buitendag waar natuur en cultuurhistorie elkaar omarmen.

Een zorgvulig geselecteerde heg zal in de traditionele Maasheggenstijl gevlochten worden. Elk van de 38 teams van twee tot vier personen krijgt een stuk heg toegewezen. Onder het toeziend oog van publiek en jury strijden zij om de wisseltrofee, de Gouden Hiep. Daarnaast zullen vlechters uit Engeland, Frankrijk en Belgie hun eigen vlechtstijlen demonstreren.
Ook een team van onze natuurvereniging heeft meegedaan. Niet direct om het kampioenschap te winnen maar meer om de geleerde techniek in praktijk te brengen en om een deel van de oude Maasheggen te helpen herstellen.

De afgelopen maanden heeft het team, bestaande uit Albert Hoevenaars, Rien Melis, Marc Snijders en Joost van Balkom een theoretische en practische cursus gevolgd georganiseerd door “Het Groene Woud”. Na oefenochtenden hadden we de techniek behoorlijk onder de knie en besloten we dit keer mee te doen. Vorige jaren waren wij toeschouwer op dit evenement.
Gewonnen hebben we niet, maar het was een gezellige, leerzame en droge dag.
Niet alleen langs de Maas, maar ook in de gemeente Heusden hebben ooit honderden singels, hagen en houtwallen gestaan. Elementen met een rijke planten- en dierenwereld! Met de nationale boomplantdag, op 20 maart a.s. gaat de landschapsgroep 220 meter nieuwe meidoornhaag aanplanten. Een haag die over acht jaar groot gegroeid zal zijn en dan opnieuw zal worden gelegd.


Joost van Balkom


© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid