Home > Beheer Natuurgebieden > Programma en Activiteiten


Programma en Activiteiten


27-01-2019
Kleinschalig landschapsbeheer
Al tientallen jaren werken vrijwilligers van onze vereniging in het Heusdense landschap. Poelen, houtwallen, weiden, knotwilgen, fruitbomen zijn allemaal kleinschalige landschapselementen die om de zoveel tijd onderhoud nodig hebben. Welk onderhoud? Voor een knotwilg is dit eenvoudig, om de zoveel jaar moet zijn pruik eraf. Het onderhoud van een bomendijk is een stuk moeilijker.

Neem de dijk langs het Drongelens kanaal, een dijk vroeger kaal, maar nu met grote mooie eiken. Eiken waar de kruinen elkaar raken en zo het licht en de warmte voor de grondbewoners tegenhouden. Licht en warmte zijn enorm belangrijk voor de planten en insecten, maar ook hagedissen zijn dol op een zonnestraaltje. De laatste jaren zijn onder andere door het gebrek aan licht en warmte de veldkrekels, de hagedissen en verschillende vlinder- en bijensoorten verdwenen van de oevers van het kanaal. Kleinschalig landschapsbeheer bestaat altijd weer uit keuzes maken. Kiezen we voor bos of kiezen we voor meer planten en dieren op de taluds. Dus voor meer biodiversiteit.

Het waterschap houdt niet van grote bomen aan de waterkant. Dit nemen we ook mee in onze keuze. De mooiste bomen laten we staan, die mogen uitgroeien tot toekomstbomen. Hun minder vitale buren zagen we om, zodat de toekomstbomen meer ruimte krijgen. Tussen de overgebleven bomen kiezen we voor stukken met veel licht en warmte. Plaatsen voor een rijke planten en insectenwereld.

Vanaf maart tot en met september worden deze stukken geïnventariseerd, want we willen wel graag weten welke soorten er terugkeren.

10-12-2017
De Landelijke Natuurwerkdag was wederom een succes!
Zeker door het mooie weer, maar vooral door de enthousiaste inzet van de vrijwilligers is de natuurwerkdag op 4 november een succes geworden.

De kinderen van de scoutinggroep Sionie Horde zorgden met hun leiding dat de greppels voor het Vlinderveld aan de Kanaalweg in Drunen er weer picobello uitzien. De grotere werkers, gewapend met handzaag en takkentang, maakten korte metten met de houtwal, al is dit natuurlijk slechts tijdelijk, want het hakhout zal er over driekwart jaar weer fris en groen bijstaan en dat is ook de bedoeling.

Omdat het dit jaar een gezamenlijk project was van de natuurvereniging en de gem. Heusden, waren er dit keer twee wethouders die meehielpen. Mart van de Poel en Margo Mulder lieten zien dat zij naast besturen meer in hun mars hebben. Koffie met appelflappen en soep met worstenbrood zorgden ervoor dat de inwendige mens niets te kort kwam.

Voor leuke foto’s zie de plaatselijke site www.Heusden in Beeld

28-10-2017
Landschapsbeheer.
In Drunen, naast de Duinweg ligt ons eigen nat bosgebiedje “De Eendenkooi”. Tussen de woonwijk ’t Sempke en de Heidijk is dit natuurgebiedje een prima stapsteen voor allerlei dieren om de tuinen in de wijk te bereiken.

Een maal per jaar werken we in dit rustgebied. De sloot, is een schouwsloot en het Waterschap eist dat deze sloot voor 1 november is schoongemaakt. Dit doen we met de hand. Marc met waadpak hanteert de bosmaaier in de sloot en Joost maait met de bosmaaier de oevers. De anderen volgen met sloothaak, riek en grashark. Binnen een paar uur is zo de klus geklaard. Tijdens deze werkzaamheden kom je altijd bijzondere dingen tegen en dit keer waren het de wissels en de latrines van de das. Latrines zijn putjes met uitwerpselen, die de das ter markering van zijn territorium maakt. Geweldig dat de das zo dicht bij de woonwijk, in en om ons bos zijn kostje bij elkaar scharrelt.

Na het werk in onze Eendenkooi gaat onze groep natuurwerkers terug naar het Vlinderveld, waar het hakhout wordt gesnoeid. Verder zijn er allerlei voorbereidingen voor de Natuurwerkdag, zaterdag 4 november aanstaande. s’Morgens om 9.00 gaan jong (de kinderen van de scouting) en oud samen aan de slag. Schroom niet en doe ook mee met je hele familie. Lekker buiten enkele uurtjes zuurstof snuiven. Wij zorgen voor soep en worstenbrood en de gemeente voor appelflappen en koffie. Maar geef je wel even op (06.14757892) anders hebben we te weinig proviand.

Joost van Balkom

foto: Bert van Opzeeland

19-08-2017
Food4Bees
“Food4Bees”, of op zijn Heusdens gezegd: “Eten voor de bijen”, is een project waar onze vereniging zich inzet. Met regelmaat zal in de komende uitgaven van Digituurlijk verslag worden gedaan van de voortgang.

De landschapsgroep van de natuurvereniging in samenwerking met de Vlinderstichting twee vlindervelden, met inheemse bloemen aangelegd. Een groot succes! (zie foto). Van vlinders weten we wel het een en ander, maar hoe zit het met de solitaire bijen?

De Provincie en een aantal gemeenten (waaronder Heusden) stellen geld beschikbaar, om een aantal groene locaties binnen de gemeente te verbeteren tot bijvriendelijke leefgebieden.

Hoe en waar? Ga voor meer info naar Foof4bees


12-08-2017
Landschapsbeheer - Jaarverslag 2016
Twintig personen, 1 vrouw en 19 mannen, afkomstig uit Drunen, Vlijmen Waalwijk en Zaltbommel stropen het hele jaar door hun mouwen op in de verschillende Heusdense natuurgebieden. Dit gebeurt op de woensdagmorgen.

De Baardwijkse overlaat, de Elshoutse wielen, de Hooibroeken met eendenkooi Ter Kwak, de Nieuwkuijkse wiel, onze eigen natuurgebiedjes bij de Duinweg, de natuurstroken ten zuiden van het kanaal en de Heidijk tussen Overlaatweg en Nieuwkuijk zijn de gebieden waar door het jaar heen gewerkt wordt.

De werkzaamheden zijn divers: maaien van graslanden en ruigtes, dunnen van houtopstanden, paden vrijmaken, sloten schonen, wilgen knotten, de vangschermen herstellen van de eendenkooi, prunus uitsteken, bomen planten, houtwallen bijhouden. Het is zeer afwisselend en verschillend werk in steeds weer andere natuurgebieden.

Ook afgelopen jaar is er weer flink gewerkt. We praten dan over ruim 3000 manuren. Al worden we ieder jaar wat ouder, de ervaring stijgt ook met het jaar!

Veiligheid is belangrijk en daarom wordt voor iedere werkdag een veiligheidsanalyse gemaakt. Rien Melis doet dit aan de hand van de werkmap ARBO van het Brabants Landschap. De mensen die werken met kettingzagen zijn gecertificeerd en dragen veiligheidskleding.

De landschapsgroep werkt zelfstandig in gebieden van Natuurmonumenten, het Waterschap Maas en Aa en de gemeente Heusden. Met deze partijen vindt regelmatig overleg plaats. Met Natuurmonumenten en de buitendienst van de gemeente ieder kwartaal en met het Waterschap na afloop van de werkzaamheden. 2016 is een goed werkseizoen geweest. Er is in een goede sfeer veel werk verzet en we mogen stellen dat de Heusdense natuur mooier en rijker geworden is.
(Joost van Balkom, coördinator Landschapsbeheer)


12-08-2017
Complimenten voor de gemeente Heusden
De bermen in de Gemeente Heusden staan er, in tegenstelling tot de gemeente Waalwijk, goed bij.

Dit viel mij op toen ik laatst vlinders ging tellen. Er waren, naast de vlinders, jonge patrijzen en ander leven te zien.

Daarom een compliment voor de gemeente Heusden voor het op de goede manier onderhouden van de bermen

01-07-2017
Uitnodiging ganzentelling zaterdag 15 juli a.s. en informatiebijeenkomst op 5 juli
Zaterdag 15 juli vindt de jaarlijkse zomertelling van de ganzen plaats. Deze teldag vindt in het hele land gelijktijdig plaats. U bent van harte welkom om mee te tellen.

De zomertelling van ganzen heeft twee belangrijke doelen: een zo volledig mogelijk overzicht verkrijgen van het aantal ganzen per soort in de afzonderlijke provincies en het schatten van een landelijk totaaloverzicht van het aantal overzomerende ganzen. Gezien de huidige belangstelling en problematiek rond overzomerende ganzen is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de actuele verspreiding en de omvang van de populaties standganzen. Dit is voor het beheer op zowel provinciaal als op landelijk niveau nodig.

Er is gekozen voor één landelijke teldag. Dit omdat ganzen provinciegrenzen kunnen overvliegen en zich niet gedurende het gehele zomerseizoen op dezelfde plaats bevinden. Met een simultane telling in de provincies kunnen gegevens uit verschillende provincies met elkaar worden vergeleken en kan een goede schatting worden gemaakt van het totale aantal ganzen in Nederland. Voor 2017 is er als datum 15 juli gekozen. In die tijd zit het broedseizoen er voor de meeste broedende ganzen op en vindt geen (vleugel)rui meer plaats. De vogels verzamelen zich, verliezen wat van hun schuwheid en zijn daardoor gemakkelijker te tellen dan eerder in het seizoen. Bovendien vindt nauwelijks trek plaats, zodat geen ‘vervuiling’ van de telgegevens ontstaat door wintergasten die worden meegeteld. Begin augustus kan de graanoogst al plaatsvinden, waardoor juist wel sprake kan zijn van verplaatsingen.
Zomerganzen maken in juli ’s ochtends vroeg en ’s avonds foerageervluchten maar verblijven midden op de dag urenlang op dezelfde plek. Dit is het aangewezen tijdstip om ze te tellen. De telling vindt plaats tussen 9:30 en 16:00 uur, waarbij vanwege standaardisatie bij voorkeur direct om 9:30 uur wordt gestart.

Om tot een breed gedragen telresultaat te komen is het belangrijk dat meerdere verschillende organisaties de tellingen verrichten. De Faunabeheereenheid nodigt daarom agrarische natuurverenigingen, vogelwerkgroepen, grote gemeentes en stadsecologen uit om te participeren in de tellingen. Ook statenleden en pers zijn uitgenodigd om mee te tellen. WBE’s coördineren en organiseren de tellingen.

Informatiebijeenkomst ganzentelling
Op woensdag 5 juli 2017 organiseert de Faunabeheereenheid een informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van de ZLTO in Den Bosch http://www.zlto.nl/over-zlto/contact. Komt u met de auto en gebruikt u een navigatiesysteem? Hou dan Vlijmenseweg 1a (Helicon) aan, waar de ingang van de parkeergarage zich bevindt.

Programma
16.30 uur inloop
17.00 uur start bijeenkomst
• Achterliggende reden en belang van de telling
• Opzet van de telling
• Communicatie
• Telinstructie
• Mogelijkheid tot het stellen van vragen
18.30 uur afsluiting


U kunt zich voor zowel de informatiebijeenkomst op 5 juli, als voor de teldag op 15 juli aanmelden door een mail te sturen aan: ganzentellingbrabant@gmail.com.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

02-04-2017
Werkgroep Natuurbeheer helpt Natuurmonumenten
De werkgroep Natuurbeheer werkt niet alleen in de eigen natuurgebieden. Ook in natuur die eigendom is van o.a. de gemeente, het waterschap en Natuurmonumenten worden regelmatig hand en spandiensten geleverd.

In het Brabants Dagblad van 28 maart jl. Een mooie reportage over het werk dat voor Natuurmonumenten is uitgevoerd aan de Zeedijk bij Elshout.

Ga voor het hele verhaal naar..

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2020
Vogelgeluid