Home > Beheer Natuurgebieden > Programma en Activiteiten


Programma en Activiteiten


01-07-2017
Uitnodiging ganzentelling zaterdag 15 juli a.s. en informatiebijeenkomst op 5 juli
Zaterdag 15 juli vindt de jaarlijkse zomertelling van de ganzen plaats. Deze teldag vindt in het hele land gelijktijdig plaats. U bent van harte welkom om mee te tellen.

De zomertelling van ganzen heeft twee belangrijke doelen: een zo volledig mogelijk overzicht verkrijgen van het aantal ganzen per soort in de afzonderlijke provincies en het schatten van een landelijk totaaloverzicht van het aantal overzomerende ganzen. Gezien de huidige belangstelling en problematiek rond overzomerende ganzen is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de actuele verspreiding en de omvang van de populaties standganzen. Dit is voor het beheer op zowel provinciaal als op landelijk niveau nodig.

Er is gekozen voor één landelijke teldag. Dit omdat ganzen provinciegrenzen kunnen overvliegen en zich niet gedurende het gehele zomerseizoen op dezelfde plaats bevinden. Met een simultane telling in de provincies kunnen gegevens uit verschillende provincies met elkaar worden vergeleken en kan een goede schatting worden gemaakt van het totale aantal ganzen in Nederland. Voor 2017 is er als datum 15 juli gekozen. In die tijd zit het broedseizoen er voor de meeste broedende ganzen op en vindt geen (vleugel)rui meer plaats. De vogels verzamelen zich, verliezen wat van hun schuwheid en zijn daardoor gemakkelijker te tellen dan eerder in het seizoen. Bovendien vindt nauwelijks trek plaats, zodat geen ‘vervuiling’ van de telgegevens ontstaat door wintergasten die worden meegeteld. Begin augustus kan de graanoogst al plaatsvinden, waardoor juist wel sprake kan zijn van verplaatsingen.
Zomerganzen maken in juli ’s ochtends vroeg en ’s avonds foerageervluchten maar verblijven midden op de dag urenlang op dezelfde plek. Dit is het aangewezen tijdstip om ze te tellen. De telling vindt plaats tussen 9:30 en 16:00 uur, waarbij vanwege standaardisatie bij voorkeur direct om 9:30 uur wordt gestart.

Om tot een breed gedragen telresultaat te komen is het belangrijk dat meerdere verschillende organisaties de tellingen verrichten. De Faunabeheereenheid nodigt daarom agrarische natuurverenigingen, vogelwerkgroepen, grote gemeentes en stadsecologen uit om te participeren in de tellingen. Ook statenleden en pers zijn uitgenodigd om mee te tellen. WBE’s coördineren en organiseren de tellingen.

Informatiebijeenkomst ganzentelling
Op woensdag 5 juli 2017 organiseert de Faunabeheereenheid een informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van de ZLTO in Den Bosch http://www.zlto.nl/over-zlto/contact. Komt u met de auto en gebruikt u een navigatiesysteem? Hou dan Vlijmenseweg 1a (Helicon) aan, waar de ingang van de parkeergarage zich bevindt.

Programma
16.30 uur inloop
17.00 uur start bijeenkomst
• Achterliggende reden en belang van de telling
• Opzet van de telling
• Communicatie
• Telinstructie
• Mogelijkheid tot het stellen van vragen
18.30 uur afsluiting


U kunt zich voor zowel de informatiebijeenkomst op 5 juli, als voor de teldag op 15 juli aanmelden door een mail te sturen aan: ganzentellingbrabant@gmail.com.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

02-04-2017
Werkgroep Natuurbeheer helpt Natuurmonumenten
De werkgroep Natuurbeheer werkt niet alleen in de eigen natuurgebieden. Ook in natuur die eigendom is van o.a. de gemeente, het waterschap en Natuurmonumenten worden regelmatig hand en spandiensten geleverd.

In het Brabants Dagblad van 28 maart jl. Een mooie reportage over het werk dat voor Natuurmonumenten is uitgevoerd aan de Zeedijk bij Elshout.

Ga voor het hele verhaal naar..

07-08-2016
Landschapsbeheer
In de Eendenkooi Ter Kwak in de Hooibroeken zijn we klaar met het herstel van de vangpijpen en de rietschermen. Van hieruit zijn we terug gegaan naar de Baardwijkse overlaat, waar een maandje of twee in de prunus wordt gewerkt. En na deze twee maanden, volgt het nieuwe programma van seizoen 2016/2017.
In de winter werken we en in de zomer genieten van het resultaat.

De Heidijk, met name het deel aan de Akkerlaan bij de begraafplaats met zijn warme zuidhelling, ligt er geweldig bij. Kleine vuurvlinders, solitaire bijen en veel kleur, blauw van de zandblauwtjes en geel van de muizenoor en andere composieten. Het werk van de laatste jaren werpt zijn vruchten af.

En ook het vlinderveld is een explosie van kleur. Leek het er vorig jaar op dat de ingezaaide Idylle niet zou aanslaan, dit jaar was duidelijk dat dit wel is gebeurd. Roze van de koekoeksbloemen, paars van het knoopkruid, geel van de boterbloemen en dan alle andere kleurtjes van de diverse bloemen die we hebben gezaaid. We moeten maar eens gaan nadenken wanneer we de Idylle officieel gaan openen.

Langs de taluds van het Drongelens kanaal is van de eikendunning niets meer terug te zien. De grassen hebben de open plekken weer helemaal ingenomen. Het hoge gras is door de regens platgeslagen en ook de nectarplanten liggen er maar een troosteloos bij. Tijd dat de zon terugkomt, zodat de vlinders en de libellen weer kunnen worden geteld, want dat tellen is met dit weer dit jaar maar magertjes.

Enkele weken geleden was er in Waalre een speciale dag georganiseerd voor de vrijwilligers in Brabant. Allerlei kopstukken van de Vlinderstichting, Floron (planten), Ravon (vissen en amfibieën), Sovon (vogels) waren deze dag aanwezig om excursies te geven. Ik had me ingeschreven voor het wateronderzoek in de Dommel.

Met een waadpak en een groot schepnet gingen wij op onderzoek naar de verschillende vissen in een snel stromend zijriviertje van de Dommel. Een half uurtje vissen met zijn achten leverde de volgende 12 soorten vissen op: bermpje, blankvoorn, kopvoorn, stekelbaarzen 3 en 10 doornig, kleine modderkruiper, baars, marmergrondel, blauwband, zonnebaars, riviergrondel en 12 beekprikken!

Vooral de laatste soort was bijzonder omdat deze in deze zijbeek niet bekend was. Minder leuk is het voorkomen van de blauwband en de zonnebaars. Deze twee exoten horen hier niet thuis en zijn concurrenten voor de inheemse vissen. Maar los daar van zijn het mooie visjes. Naast vissen vingen we ook verschillende rivierkreeften, de uitheemse soort. Het was een leuke, leerzame dag. Ik ben enthousiast geworden, om ook in onze eigen poelen en sloten eens te kijken wat daar voorkomt. Want wat er leeft onder de waterspiegel is niet altijd bekend. Weten we meer dan kunnen we ook ons beheer daar op aanpassen.


Joost van Balkom


21-04-2016
Weidevogelexcursie naar het Land van Heusden en Altena
Helaas gaat de weidevogelexcursie, door gebrek aan belangstelling, niet door.

25-10-2015
Landschapsbeheer
De werkgroep landschapsbeheer telt nu 20 personen.
In verband met de veiligheid en de aansturing is dit voorlopig het maximum. Bovendien moet er ook voldoende werk zijn en voldoende materiaal om dit werk uit te voeren.

Voorheen werkten we tijdens de zomermaanden niet, maar het lijkt erop dat de mensen liever de handen uit de mouwen steken in de Baardwijkse overlaat dan dat zij naar het Spaanse strand of de Oostenrijkse bergen gaan! We hebben dus wekelijks doorgewerkt.
Op het eind van het voorjaar hebben we fruitbomen geplant in de eendenkooi “Ter Kwak” en de resterende bomen kregen een plaatsje op het Vlinderveld. Maar wat was het droog. Zouden de bomen aanslaan?
Gelukkig ziet het er nu goed uit, het geregeld water geven is niet voor niets geweest. Enkele bomen dragen zelfs al vrucht. En wat een namen: Roem van Altena, notarisappel, platte sterappel, advokaatpeer, yellow oosteind, Groene Keuleman, Zwijndrechtse wijnpeer.

Nadat het werk aan de rietschermen en de vangarmen van de eendenkooi klaar was, zijn de grienden aangepakt. De wilgen werden geknot. Daarna keerden we terug naar het bos van de Lange wiel om de prunus uit te steken. Weken zijn we hier bezig geweest. Tot eind augustus, want dan begint de tijd van het maaien. Eerst een deel van het natuurpark. Het stuk waar de koeien een jaartje waren geweerd en dus volstond met veel nectarplanten (en dus veel insecten) moesten we maaien. Het was een flinke lap, maar met zo’n grote groep ging het snel. Nu zijn we bezig op de Heidijk. De laatste prunus uitsteken, eiken opschot knippen en ruigtes maaien. Natuurlijk nemen we ook gelijk het zwerfvuil mee.

Tussendoor hebben we het wandelpad en de sluisjes bij de Sluiswiel schoongemaakt.
En dan de maand oktober. Eerst een werkmiddag met een afvaardiging van Alcoa. En dan gaan we op de Heidijk verder. Half oktober staat ook een rondje Nieuwkuijkse wiel op het programma samen met de omwonenden (zie elders in dit blad).
Het werk is afwisselend, de koffiepauze is gezellig, de werkers zijn niet te stoppen en de biodiversiteit gaat vooruit. Dus we gaan nog een tijdje door!!

Joost van Balkom
____________________________________________________________________

27-09-2015
Leef je uit op de Landelijke Natuurwerkdag 2015
En doe jij dit jaar ook weer mee?

Op zaterdag 7 november 2015 vindt de 15e Landelijke Natuurwerkdag plaats op meer dan 300 locaties verspreid over heel Nederland.
De Natuur- en milieuvereniging gemeente Heusden en Waterschap Aa en Maas nodigen hierbij iedereen uit om die dag mee te werken in het natuurgebied de Baardwijkse Overlaat in Drunen.

Een natuurwerkdag is een dagje uitleven in de natuur, met bijvoorbeeld het schoonmaken van poelen, het knotten van wilgen, het onderhoud van heidevelden of het dunnen van bos. Een nuttige en gezellige dag om met vrienden en familie gezond bezig te zijn in het landschap.

Op zaterdag 7 november van 9.00 tot 13.00 uur gaan wij samen met het Waterschap Aa en Maas een deel van het bos dunnen op de dijk van het Drongelens kanaal. We leggen de takken op grote stapels. Om half elf drinken we een kop koffie met een appelflap en om kwart voor een sluiten we de werkdag af met een kop soep en een worstenbroodje.

We werken in de Baardwijkse Overlaat een schitterend natuurgebied met wielen, dijken, bossen, graslanden houtwallen en een kanaal. Dit Afwateringskanaal met zijn dijken is een belangrijke natuurverbinding waar veel planten en dieren gebruik van maken. Omdat het talud van de dijk veel zon ontvangt, voelen vooral dieren en planten die van warmte houden zich hier goed thuis. Wrattenbijters, Zandblauwtjes, Wolzwevers, Muizenoortjes en Bonte Dikkopjes zijn zo maar een paar bijzondere namen van planten en dieren die hier voorkomen.

Maar… de planten en beestjes hebben het moeilijk. Op de warme graslanden verschijnen struiken, gevolgd door bomen en vele bomen maken een bos. Een bos geeft heel veel schaduw, waar die bijzondere planten en beestjes niet zo goed tegen kunnen, ze verdwijnen!
De natuurvereniging en het Waterschap willen dit niet en gaan daarom een stukje van dit bos dunnen. Een deel van de bomen gaan we omzagen om zo toch weer open stukken te krijgen voor die bijzondere planten en dieren.

Heb je zin en tijd om mee te werken? Geef je dan op via www.natuurwerkdag.nl en kom op zaterdag 7 november om 9.00 uur naar de Torenstraat in Drunen.
Op het eind van de Torenstraat, bij de brug hangt een groot spandoek met “Natuurwerkdag” erop.

Heb je nog vragen? Alle informatie is terug te vinden op de site www.natuurwerkdag.nl

Joost van Balkom


Nieuwkuijkse wiel 2015
In de winter van 2012 zijn de oevers van de Nieuwkuijkse wiel hersteld.

In 2014 hebben wij samen met de gemeente en de omwonenden een natuurwerkdag georganiseerd. Heel het gagelstruweel is schoongemaakt. De dag was een groot succes. Het doel was dat er een groepje ontstaat dat verantwoordelijkheid neemt en de natuur rond de wiel gaat bijhouden. Dit vlot nog niet zo.

Daarom neemt onze vereniging samen met de gemeente het initiatief om komende maand weer een werkmiddag te organiseren. De juiste datum is nog niet bekend, maar het is op vrijdagmiddag 16 of 23 oktober van 14.00 tot 16.00. Enkele uurtjes werken en halverwege drinken we koffie met een appelflap.
De mensen, die vorig jaar hebben meegewerkt worden benaderd om weer mee te doen. Verder is natuurlijk iedereen welkom.
Tijdens deze middag vragen we wie er structureel, een keer per maand kan meewerken rond de wiel. Op deze manier ontstaat er vanzelf een groepje van betrokkenen.

Wanneer het een en ander loopt, trekt de natuurvereniging zich terug. Natuurlijk kan altijd een beroep gedaan worden op de vereniging voor het lenen van materiaal of het geven van advies.
Als je nu al zin hebt om mee te doen, geef je dan op via info@natuurenmilieuheusden.nl of via joostvanbalkom15@gmail.com

Joost van Balkom


Werkgroepenoverleg op herhaling
In november gingen actieve leden van verschillende werkgroepen op de fiets in Drunen een aantal lopende projecten af. Die uitwisseling tussen de verschillende groepen beviel zo goed dat we dat op 6 juni hebben herhaald.
Deze keer gingen we naar het oostelijk deel van onze gemeente. Op vrijdag waaide, stortregende en donderde het. Op zaterdag was het gelukkig windstil, droog en zonnig. Een perfect begin van de dag.

Na het verzamelen en de koffie bij de Emmamolen gingen we met 25 actievelingen op pad. De eerste stop al snel bij het Nieuwkuijkse Wiel, waar Joost ons bijpraatte over het onderhoud dat daar in samenwerking met de gemeente en buurtbewoners is gepleegd. Een stuk verder op de Heidijk gaf Fons een uitgebreide uitleg over het Vlijmens Ven.

Verder naar de Biessertpolder, een locatie waar een aantal Drunenaren in het gezelschap nog nooit was geweest. Hier gaf Fons uitleg over de plannen in het kader van GOL: de randweg, de inprikkers, de ekologische verbindingszone. De tegenstrijdige belangen van natuur, verkeer en bewoners leidden hier tot veel discussie.

Door naar het Geerpark. Hier gaf Cary uitleg bij duurzame gebouwen die er inmiddels al staan, en nog gebouwd gaan worden. Anja liet tenslotte zien hoe hier Samengetuind wordt (of is het: gesamentuind wordt?).

De morgen werd afgesloten met meer discussie en een lunch, weer bij de Emmamolen.

De onderlinge informatie-uitwisseling en discussie levert veel toegevoegde waarde op. Een volgende keer zullen we het meer noordelijke deel van onze gemeente gaan verkennen.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2017
Vogelgeluid