Home > Beheer Natuurgebieden > Programma en Activiteiten


Programma en Activiteiten


19-08-2017
Food4Bees
“Food4Bees”, of op zijn Heusdens gezegd: “Eten voor de bijen”, is een project waar onze vereniging zich inzet. Met regelmaat zal in de komende uitgaven van Digituurlijk verslag worden gedaan van de voortgang.

De landschapsgroep van de natuurvereniging in samenwerking met de Vlinderstichting twee vlindervelden, met inheemse bloemen aangelegd. Een groot succes! (zie foto). Van vlinders weten we wel het een en ander, maar hoe zit het met de solitaire bijen?

De Provincie en een aantal gemeenten (waaronder Heusden) stellen geld beschikbaar, om een aantal groene locaties binnen de gemeente te verbeteren tot bijvriendelijke leefgebieden.

Hoe en waar? Ga voor meer info naar Foof4bees


12-08-2017
Landschapsbeheer - Jaarverslag 2016
Twintig personen, 1 vrouw en 19 mannen, afkomstig uit Drunen, Vlijmen Waalwijk en Zaltbommel stropen het hele jaar door hun mouwen op in de verschillende Heusdense natuurgebieden. Dit gebeurt op de woensdagmorgen.

De Baardwijkse overlaat, de Elshoutse wielen, de Hooibroeken met eendenkooi Ter Kwak, de Nieuwkuijkse wiel, onze eigen natuurgebiedjes bij de Duinweg, de natuurstroken ten zuiden van het kanaal en de Heidijk tussen Overlaatweg en Nieuwkuijk zijn de gebieden waar door het jaar heen gewerkt wordt.

De werkzaamheden zijn divers: maaien van graslanden en ruigtes, dunnen van houtopstanden, paden vrijmaken, sloten schonen, wilgen knotten, de vangschermen herstellen van de eendenkooi, prunus uitsteken, bomen planten, houtwallen bijhouden. Het is zeer afwisselend en verschillend werk in steeds weer andere natuurgebieden.

Ook afgelopen jaar is er weer flink gewerkt. We praten dan over ruim 3000 manuren. Al worden we ieder jaar wat ouder, de ervaring stijgt ook met het jaar!

Veiligheid is belangrijk en daarom wordt voor iedere werkdag een veiligheidsanalyse gemaakt. Rien Melis doet dit aan de hand van de werkmap ARBO van het Brabants Landschap. De mensen die werken met kettingzagen zijn gecertificeerd en dragen veiligheidskleding.

De landschapsgroep werkt zelfstandig in gebieden van Natuurmonumenten, het Waterschap Maas en Aa en de gemeente Heusden. Met deze partijen vindt regelmatig overleg plaats. Met Natuurmonumenten en de buitendienst van de gemeente ieder kwartaal en met het Waterschap na afloop van de werkzaamheden. 2016 is een goed werkseizoen geweest. Er is in een goede sfeer veel werk verzet en we mogen stellen dat de Heusdense natuur mooier en rijker geworden is.
(Joost van Balkom, coördinator Landschapsbeheer)


12-08-2017
Complimenten voor de gemeente Heusden
De bermen in de Gemeente Heusden staan er, in tegenstelling tot de gemeente Waalwijk, goed bij.

Dit viel mij op toen ik laatst vlinders ging tellen. Er waren, naast de vlinders, jonge patrijzen en ander leven te zien.

Daarom een compliment voor de gemeente Heusden voor het op de goede manier onderhouden van de bermen

01-07-2017
Uitnodiging ganzentelling zaterdag 15 juli a.s. en informatiebijeenkomst op 5 juli
Zaterdag 15 juli vindt de jaarlijkse zomertelling van de ganzen plaats. Deze teldag vindt in het hele land gelijktijdig plaats. U bent van harte welkom om mee te tellen.

De zomertelling van ganzen heeft twee belangrijke doelen: een zo volledig mogelijk overzicht verkrijgen van het aantal ganzen per soort in de afzonderlijke provincies en het schatten van een landelijk totaaloverzicht van het aantal overzomerende ganzen. Gezien de huidige belangstelling en problematiek rond overzomerende ganzen is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de actuele verspreiding en de omvang van de populaties standganzen. Dit is voor het beheer op zowel provinciaal als op landelijk niveau nodig.

Er is gekozen voor één landelijke teldag. Dit omdat ganzen provinciegrenzen kunnen overvliegen en zich niet gedurende het gehele zomerseizoen op dezelfde plaats bevinden. Met een simultane telling in de provincies kunnen gegevens uit verschillende provincies met elkaar worden vergeleken en kan een goede schatting worden gemaakt van het totale aantal ganzen in Nederland. Voor 2017 is er als datum 15 juli gekozen. In die tijd zit het broedseizoen er voor de meeste broedende ganzen op en vindt geen (vleugel)rui meer plaats. De vogels verzamelen zich, verliezen wat van hun schuwheid en zijn daardoor gemakkelijker te tellen dan eerder in het seizoen. Bovendien vindt nauwelijks trek plaats, zodat geen ‘vervuiling’ van de telgegevens ontstaat door wintergasten die worden meegeteld. Begin augustus kan de graanoogst al plaatsvinden, waardoor juist wel sprake kan zijn van verplaatsingen.
Zomerganzen maken in juli ’s ochtends vroeg en ’s avonds foerageervluchten maar verblijven midden op de dag urenlang op dezelfde plek. Dit is het aangewezen tijdstip om ze te tellen. De telling vindt plaats tussen 9:30 en 16:00 uur, waarbij vanwege standaardisatie bij voorkeur direct om 9:30 uur wordt gestart.

Om tot een breed gedragen telresultaat te komen is het belangrijk dat meerdere verschillende organisaties de tellingen verrichten. De Faunabeheereenheid nodigt daarom agrarische natuurverenigingen, vogelwerkgroepen, grote gemeentes en stadsecologen uit om te participeren in de tellingen. Ook statenleden en pers zijn uitgenodigd om mee te tellen. WBE’s coördineren en organiseren de tellingen.

Informatiebijeenkomst ganzentelling
Op woensdag 5 juli 2017 organiseert de Faunabeheereenheid een informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van de ZLTO in Den Bosch http://www.zlto.nl/over-zlto/contact. Komt u met de auto en gebruikt u een navigatiesysteem? Hou dan Vlijmenseweg 1a (Helicon) aan, waar de ingang van de parkeergarage zich bevindt.

Programma
16.30 uur inloop
17.00 uur start bijeenkomst
• Achterliggende reden en belang van de telling
• Opzet van de telling
• Communicatie
• Telinstructie
• Mogelijkheid tot het stellen van vragen
18.30 uur afsluiting


U kunt zich voor zowel de informatiebijeenkomst op 5 juli, als voor de teldag op 15 juli aanmelden door een mail te sturen aan: ganzentellingbrabant@gmail.com.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

02-04-2017
Werkgroep Natuurbeheer helpt Natuurmonumenten
De werkgroep Natuurbeheer werkt niet alleen in de eigen natuurgebieden. Ook in natuur die eigendom is van o.a. de gemeente, het waterschap en Natuurmonumenten worden regelmatig hand en spandiensten geleverd.

In het Brabants Dagblad van 28 maart jl. Een mooie reportage over het werk dat voor Natuurmonumenten is uitgevoerd aan de Zeedijk bij Elshout.

Ga voor het hele verhaal naar..

07-08-2016
Landschapsbeheer
In de Eendenkooi Ter Kwak in de Hooibroeken zijn we klaar met het herstel van de vangpijpen en de rietschermen. Van hieruit zijn we terug gegaan naar de Baardwijkse overlaat, waar een maandje of twee in de prunus wordt gewerkt. En na deze twee maanden, volgt het nieuwe programma van seizoen 2016/2017.
In de winter werken we en in de zomer genieten van het resultaat.

De Heidijk, met name het deel aan de Akkerlaan bij de begraafplaats met zijn warme zuidhelling, ligt er geweldig bij. Kleine vuurvlinders, solitaire bijen en veel kleur, blauw van de zandblauwtjes en geel van de muizenoor en andere composieten. Het werk van de laatste jaren werpt zijn vruchten af.

En ook het vlinderveld is een explosie van kleur. Leek het er vorig jaar op dat de ingezaaide Idylle niet zou aanslaan, dit jaar was duidelijk dat dit wel is gebeurd. Roze van de koekoeksbloemen, paars van het knoopkruid, geel van de boterbloemen en dan alle andere kleurtjes van de diverse bloemen die we hebben gezaaid. We moeten maar eens gaan nadenken wanneer we de Idylle officieel gaan openen.

Langs de taluds van het Drongelens kanaal is van de eikendunning niets meer terug te zien. De grassen hebben de open plekken weer helemaal ingenomen. Het hoge gras is door de regens platgeslagen en ook de nectarplanten liggen er maar een troosteloos bij. Tijd dat de zon terugkomt, zodat de vlinders en de libellen weer kunnen worden geteld, want dat tellen is met dit weer dit jaar maar magertjes.

Enkele weken geleden was er in Waalre een speciale dag georganiseerd voor de vrijwilligers in Brabant. Allerlei kopstukken van de Vlinderstichting, Floron (planten), Ravon (vissen en amfibieën), Sovon (vogels) waren deze dag aanwezig om excursies te geven. Ik had me ingeschreven voor het wateronderzoek in de Dommel.

Met een waadpak en een groot schepnet gingen wij op onderzoek naar de verschillende vissen in een snel stromend zijriviertje van de Dommel. Een half uurtje vissen met zijn achten leverde de volgende 12 soorten vissen op: bermpje, blankvoorn, kopvoorn, stekelbaarzen 3 en 10 doornig, kleine modderkruiper, baars, marmergrondel, blauwband, zonnebaars, riviergrondel en 12 beekprikken!

Vooral de laatste soort was bijzonder omdat deze in deze zijbeek niet bekend was. Minder leuk is het voorkomen van de blauwband en de zonnebaars. Deze twee exoten horen hier niet thuis en zijn concurrenten voor de inheemse vissen. Maar los daar van zijn het mooie visjes. Naast vissen vingen we ook verschillende rivierkreeften, de uitheemse soort. Het was een leuke, leerzame dag. Ik ben enthousiast geworden, om ook in onze eigen poelen en sloten eens te kijken wat daar voorkomt. Want wat er leeft onder de waterspiegel is niet altijd bekend. Weten we meer dan kunnen we ook ons beheer daar op aanpassen.


Joost van Balkom


21-04-2016
Weidevogelexcursie naar het Land van Heusden en Altena
Helaas gaat de weidevogelexcursie, door gebrek aan belangstelling, niet door.

25-10-2015
Landschapsbeheer
De werkgroep landschapsbeheer telt nu 20 personen.
In verband met de veiligheid en de aansturing is dit voorlopig het maximum. Bovendien moet er ook voldoende werk zijn en voldoende materiaal om dit werk uit te voeren.

Voorheen werkten we tijdens de zomermaanden niet, maar het lijkt erop dat de mensen liever de handen uit de mouwen steken in de Baardwijkse overlaat dan dat zij naar het Spaanse strand of de Oostenrijkse bergen gaan! We hebben dus wekelijks doorgewerkt.
Op het eind van het voorjaar hebben we fruitbomen geplant in de eendenkooi “Ter Kwak” en de resterende bomen kregen een plaatsje op het Vlinderveld. Maar wat was het droog. Zouden de bomen aanslaan?
Gelukkig ziet het er nu goed uit, het geregeld water geven is niet voor niets geweest. Enkele bomen dragen zelfs al vrucht. En wat een namen: Roem van Altena, notarisappel, platte sterappel, advokaatpeer, yellow oosteind, Groene Keuleman, Zwijndrechtse wijnpeer.

Nadat het werk aan de rietschermen en de vangarmen van de eendenkooi klaar was, zijn de grienden aangepakt. De wilgen werden geknot. Daarna keerden we terug naar het bos van de Lange wiel om de prunus uit te steken. Weken zijn we hier bezig geweest. Tot eind augustus, want dan begint de tijd van het maaien. Eerst een deel van het natuurpark. Het stuk waar de koeien een jaartje waren geweerd en dus volstond met veel nectarplanten (en dus veel insecten) moesten we maaien. Het was een flinke lap, maar met zo’n grote groep ging het snel. Nu zijn we bezig op de Heidijk. De laatste prunus uitsteken, eiken opschot knippen en ruigtes maaien. Natuurlijk nemen we ook gelijk het zwerfvuil mee.

Tussendoor hebben we het wandelpad en de sluisjes bij de Sluiswiel schoongemaakt.
En dan de maand oktober. Eerst een werkmiddag met een afvaardiging van Alcoa. En dan gaan we op de Heidijk verder. Half oktober staat ook een rondje Nieuwkuijkse wiel op het programma samen met de omwonenden (zie elders in dit blad).
Het werk is afwisselend, de koffiepauze is gezellig, de werkers zijn niet te stoppen en de biodiversiteit gaat vooruit. Dus we gaan nog een tijdje door!!

Joost van Balkom
____________________________________________________________________

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2017
Vogelgeluid